Preferencyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw energochłonnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Obniżenie podstawy wysokości obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia (OZE i kogeneracji) to jedno z rozwiązań poselskiej nowelizacji Prawa energetycznego (tzw. Mały Trójpak), która wspiera działalność tzw. odbiorców przemysłowych energii elektrycznej.

Odbiorcom przemysłowym, prowadzącym określony w prawie energetycznym rodzaj działalności, już od 11 września 2013 r. przysługuje prawo samodzielnego wywiązywania się z tego obowiązku.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest zużycie energii elektrycznej nie mniejsze niż 100 GWh w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku. Jej koszt powinien jednak wynosić nie mniej niż 3 proc. wartości produkcji.

Ponadto firmy te zobligowane są do terminowego złożenie odpowiedniego oświadczenia Prezesowi URE. Do 25 września br. powinni je złożyć ci przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych rozwiązań w 2013 r. Natomiast w odniesieniu do takiego zobowiązania w kolejnych latach - corocznie do 30 listopada roku poprzedzającego rok jego realizacji.

Szczegółowe informacje (opracowane w konsultacji z Ministerstwem Gospodarki) oraz wzór oświadczenia znajdują się na stronie internetowej URE
***
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), definiuje odbiorcę przemysłowego jako odbiorcę końcowego, którego główną działalnością gospodarczą jest działalność w zakresie wydobywania węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych, produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli, produkcji papieru i wyrobów z papieru, produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji szkła i wyrobów ze szkła, produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, produkcji metali, produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych oraz produkcji żywności.
Źródło: URE