Do 31 marca  2021 r. inwestorzy mogli wnioskować do prezesa URE o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. 7 kwietnia 2021 r. prezes URE wydał 3 decyzje dla trzech projektów:

  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW,
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW,
  • Baltic Trade and Invest  Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 350 MW

Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore. W dalszym ciągu rozpatrywane są wnioski złożone przez kolejnych wytwórców.

Gawin podkreślił, że są to bardzo ważne decyzje dla inwestorów i całego rynku.

– Dobra współpraca z przedsiębiorcami przyczyniła się do szybkiego rozpatrzenia wniosków i wydania decyzji w tak krótkim terminie. Morskie farmy wiatrowe są jedyną wielkoskalową, a przy tym zeroemisyjną technologią wykorzystującą odnawialne źródła energii, która ma potencjał w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia ryzyka wystąpienia niedoborów mocy – komentuje prezes URE.

Pierwsza faza wsparcia dla offshore wind w Polsce

Zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (ustawa offshore wind) w pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Środki na pokrycie ujemnego salda pochodzić będą z funkcjonującej od 2016 r. opłaty OZE, którą pobierają dystrybutorzy energii. Prezes URE będzie kalkulował w opłacie OZE także koszty wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. W tym roku opłata ta wynosi 2,20 zł/MWh.

W kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach. Prezes URE – tak jak w przypadku dotychczasowych, przeprowadzanych od 2016 roku aukcji OZE – odpowiedzialny będzie za ich ogłaszanie, przeprowadzane i rozstrzyganie. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, jakim jest budowa morskich farm wiatrowych oraz w celu zapewnienia większej przewidywalności, terminy pierwszych aukcji zostały wskazane w ustawie i będą to 2025 i 2027 rok.

Ustawa przewiduje także, że Prezes URE będzie publikował (z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw) plany łańcucha dostaw materiałów i usług przedstawione przez wytwórców. Celem takiego działania jest stymulowanie rozwoju krajowego sektora usług związanych z morską energetyką wiatrową oraz zapewnienie transparentności procesów inwestycyjnych. Aby zapobiec wprowadzaniu na polski rynek urządzeń używanych lub przestarzałych, a jednocześnie przyczynić się do stosowania możliwie najnowszych technologii wprowadzono, podobnie jak w przypadku większości innych rodzajów instalacji OZE, zasady dotyczące wieku urządzeń. W morskich farmach wiatrowych ubiegających się o wsparcie nie będą mogły być stosowane urządzenia starsze niż wyprodukowane 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z tych urządzeń.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia