Jak sprostać wyzwaniom stojącym przed infrastrukturą sieciową w polskiej energetyce? Nad odpowiedzią będą zastanawiać się członkowie zespołu, który ma za zadanie wypracować Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej. Proponowana nazwa porozumienia to „Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”. 6 października 2021 roku prezes URE był gospodarzem spotkania inaugurującego prace zespołu.

Dlaczego URE zdecydował się na taką inicjatywę? Polska znajduje się w przededniu kompleksowej transformacji sektora energetycznego. Przyjęta w lutym Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku oraz przedłożony Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, zapowiadają liczne działania modernizacyjne i restrukturyzacyjne, które nie pozostaną bez wpływu na bieżące funkcjonowanie oraz koszty finansowe ponoszone między innymi przez przedsiębiorstwa energetyczne. Transformacja energetyczna w Polsce jest oparta m.in. o rozwój źródeł OZE. Ten segment energetyki nie rozwinie się bez sprawnej infrastruktury elektroenergetycznej, w tym dystrybucyjnej. Już dziś pojawiają się głosy, że na tym etapie polska sieć staje się przeciążona przez rozproszone źródła produkcji energii, których moc sięga raptem ponad 14 GW, a to właściwie dopiero początek transformacji.

URE wyjaśnia, że zmiany, jakim już podlega polska energetyka, czego przykładem jest intensywny rozwój OZE, stanowią wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, w tym także dla prezesa URE, w zakresie jego kompetencji i kontynuowania transparentnej i przewidywalnej regulacji akceptowalnej zarówno przez stronę rządową, przedsiębiorców, jak i społeczeństwo.

Skład zespołu

Mając na uwadze zmieniający się rynek energii oraz wnioski z licznych konsultacji przeprowadzonych przez URE z uczestnikami rynku energii, w tym z przedstawicielami dystrybucji oraz niezależnymi ekspertami, regulator zaproponował powołanie wspomnianego zespołu. Do prac zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy tj. ministerstw (MKiŚ, MFiPR, MAP, MRiT), Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przedstawiciele największych operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE), przedstawiciele małych operatorów systemów dystrybucyjnych zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej. Ponadto w zespole będą pracować także reprezentanci Polskich Sieci Elektroenergetycznych, regulatora sektorowego oraz niezależni eksperci rynkowi, w tym przedstawiciele świata nauki i praktycy branżowi.

Zespół powinien zakończyć prace do końca pierwszej połowy 2022 roku tak, aby wypracowane rozwiązania mogły być uwzględnione w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji w sektorze na 2023 rok.

Gawin przekonuje, że jego intencją jest wsłuchanie się w głos uczestników regulowanego rynku energii oraz zapewnienie stronom porozumienia stabilności i przewidywalności prowadzonych działań, a tym samym komfortu podejmowania decyzji inwestycyjnych przez OSD w wieloletnim horyzoncie czasowym – czytamy w komunikacie.

– Inicjatywa wpisuje się w oczekiwania z jednej strony przedsiębiorstw regulowanych. Z drugiej zaś dostarczy ministerialnym regulatorom autentycznej wiedzy o potrzebach i możliwościach sektora w procesie kompleksowej transformacji – zauważa Gawin.

Porozumienie ma zapewnić transparentność oczekiwań regulatorów – tj. ministerstw i URE – wobec przedsiębiorstw energetycznych, aby następnie oczekiwania te mogły zostać wdrożone na warunkach uzgodnionych z branżą.

Redakcja: Patrycja Rapacka/Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia