Corocznie do 31 marca, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne – publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku.

 
Realizując obowiązki publikacyjne, regulator rynku energii przekazuje informacje dotyczące:
 
a. średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. 
 
Została ona obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2015 r. Cena ta, zawierająca podatek akcyzowy, bez VAT, wyniosła 0,5017 zł/kWh.
 
b. średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji  w jednostke kogeneracji za 2015 r.
 
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:
 

 • opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW  wyniosła 173,83 zł/MWh,
 • opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy wyniosła 160,84 zł/MWh,
 • innej niż wymieniona w poprzednich punkatch wyniosła 170,46 zł/MWh. 
c. średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2015 r.
 
Średnia cena sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji: 
 
 • opalanych paliwami węglowymi wyniosła 41,52 zł/GJ,
 • opalanych paliwami gazowymi wyniosła 75,24 zł/GJ,
 • opalanych olejem opałowym wyniosła 109,60 zł/GJ,
 • stanowiących odnawialne źródła energii wyniosła 46,44 zł/GJ.
d. wskaźnika referencyjnego ustalanego dla potrzeb kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
 
Wskaźniki referencyjne ustalone dla poszczególnych rodzajów paliw:
 
 • dla paliw węglowych – 1,0,
 • dla paliw gazowych – 1,0,
 • dla oleju opałowego – 1,0,
 • dla paliw wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii – 1,0
 
Źródło: URE