Prezes URE ogłosił cenę energii elektrycznej w III kwartale 2013r.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Prezes URE poinformował o średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające  z art. 49a* ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne        

"Działając na podstawie  art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), informuję, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone    w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za III kwartał 2013 r. wyniosła 196,35 zł/MWh.    
    
W obliczeniu ww. ceny uwzględniono dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 11,93 TWh.            
Prezes        
Urzędu Regulacji Energetyki - Marek    Woszczyk"
Źródło: URE

* Art. 49a.

1.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest obowiązane sprzedawać nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku  na  giełdach  towarowych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  26  października  2000  r.  o giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej mające prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii  elektrycznej  jest  obowiązane  sprzedawać wytworzoną  energię elektryczną nie objętą obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp  do  tej  energii,  w  drodze  otwartego  przetargu,  na  rynku  organizowanym  przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

5.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy energii elektrycznej:    
1) dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej;
2) wytworzonej w odnawialnym źródle energii;
3) wytworzonej  w  kogeneracji  ze  średnioroczną  sprawnością  przemiany,  o  której mowa w art. 9a ust. 10 pkt 1 lit. a, wyższą niż 52,5%;
4) zużywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na potrzeby własne;
5)  niezbędnej do wykonywania  przez  operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań określonych w ustawie;
6) wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW.
6.  Prezes  URE  może,  na  wniosek  przedsiębiorstwa  energetycznego,  zwolnić  to  przedsiębiorstwo z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w części dotyczącej produkcji energii
elektrycznej:
1) sprzedawanej  na  potrzeby  wykonywania  długoterminowych  zobowiązań  wynikających  z  umów  zawartych  z  instytucjami  finansowymi  w  celu  realizacji  inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, lub
2) wytwarzanej  na  potrzeby  operatora  systemu  przesyłowego  wykorzystywanej  na  potrzeby prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego – jeżeli nie spowoduje to istotnego zakłócenia warunków konkurencji na rynku energii elektrycznej lub zakłócenia na rynku bilansującym.
7. Przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi URE informacje  o zawartych  umowach,  na  podstawie  których  sprzedają  wytworzoną  energię elektryczną na zasadach innych niż określone w ust. 1 i 2, w ciągu 7 dni od dnia ich zawarcia.  W  informacji  należy  wskazać  strony  umowy,  ilość  i  cenę  energii  elektrycznej oraz okres, na jaki umowa została zawarta.
8. Na podstawie danych zgromadzonych w trybie określonym w ust. 7, Prezes URE ogłasza w Biuletynie URE średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału.
9. Przedsiębiorstwa energetyczne składają Prezesowi URE w terminie do dnia 31 marca roku następnego sprawozdania z realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2.
10.  Przedsiębiorstwo  energetyczne,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  lub  odbiorca  końcowy  albo podmiot działający na ich zlecenie, organizuje i przeprowadza przetarg na sprzedaż energii elektrycznej. Wynik przetargu jest jawny.
11. Przetarg na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej organizowany i przeprowadzany przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2 albo podmiot działający na jego zlecenie, podlega kontroli Prezesa URE pod względem zgodności ze sposobem oraz trybem organizowania i przeprowadzania przetargu określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 12. W przypadku stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony niezgodnie z tymi przepisami, Prezes URE może unieważnić przetarg.
12. Minister właściwy do spraw  gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 2, w tym:
1) sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone w ogłoszeniu,
2) wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
3) sposób ustalania ceny wywoławczej,
4) sposób publikowania wyników przetargu,
5) warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu – z uwzględnieniem konieczności ochrony konkurencji na rynku energii elektrycznej, realizacji  zadań  operatora  systemu  elektroenergetycznego  oraz  zapewnienia  równoprawnego  traktowania  uczestników  przetargu  oraz  przejrzystości  obrotu  energią  elektryczną.