Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował  informację o średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował 30 września br. – zgodnie z art. 195 ustawy o odnawialnych źródłach energii – informację o średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 r.

Cena ta wyniosła 170,19 zł MWh.


Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2015 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do:
– spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych,
– na giełdę energii.
Podana wczoraj przez Prezesa URE średnia cena sprzedaży energii jest niższa od tej, która została podana w pierwszym kwartale. Przypomnijmy, że średnia cena energii za I kwartał 2015 r. wyniosła 172,22 zł/MWh.
Warto porównań również, że w w 2014 r. podana przez URE średnia cena energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 163,58 zł/MWh.
 
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym jest podstawową wartością od której uzależniona jest wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii odnawialnych źródeł energii. Jest więc pewnego rodzaju mechanizmem wspierającym wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Źródło: URE, Ustawa o OZE