Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje i przypomina wytwórcom energii elektrycznej w mikro instalacjach o obowiązku informacyjnym i sprawozdawczym. 

 
Wytwórcy energii elektrycznej w mikro instalacjach, czyli w instalacjach OZE o mocy do 40 kW mają zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii obowiązek przekazywania informacji i sprawozdań do operatora systemu dystrybucyjnego w terminie 7 dni od daty zakończenia każdego kolejnego kwartału. 
Informacje i sprawozdania mają dotyczyć:
 
– ilości wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
– ilości energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i  wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu.
 
 
 Jak czytamy w informacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia, dane przedstawione Prezesowi URE przez OSD za III kwartał 2015 r. wskazują, że wielu wytwórców niestety nie przekazało tych informacji i w związku z tym należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 168 pkt 12 ww. ustawy o odnawialnych źródłach energii karze pieniężnej podlega ten, kto nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa m. in. w art. 5 ust. 1 lub 2 lub podaje nieprawdziwe informacje.


Wysokość karty wynosi 1000 zł. 


Jak przypomina o swoich prawach prezes URE, może on odstąpić od wymierzenia kary wtedy, gdy zakres naruszeń jest znikomy lub w sytuacji gdy podmiot – użytkownik instalacji OZE nadrobił zaległości, lub zrealizował omawiany obowiązek zanim wystosowana została informacja.  
 
Źródło: URE 
 

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus! 

appstore        google play