Dzisiaj, 6 października 2015, prezydent Adrzej Duda podpisał nowelizację prawa ochrony środowiska, tzw. „ustawę antysmogową”.

 
Przyjęta 5 sierpnia 2015 roku przez Sejm nowelizacja Prawa ochrony środowiska przewiduje m.in., że sejmik województwa będzie mógł, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń, w których następuje proces spalania.

Zakaz ten będzie mógł zostać wprowadzony w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Ma to umożliwić samorządom powszechne i skuteczne wykorzystanie tego narzędzia do ograniczenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji zmniejszyć ma się zanieczyszczenie i poprawić jakość powietrza.
Zgodnie z nowelizacją, w uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji.

 
Ustawa doprecyzowuje też przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanych instalacji lub instalacji zmienianych w sposób istotny. Nowelizacja dała możliwość kompensacji emisji przez ograniczanie tzw. niskiej emisji, czego obecne prawo nie przewidywało.
Ustawa daje szansę na polepszenia się jakości życia szczególnie w miastach takich jak Kraków. Miasta, mimo szeregu projektów ograniczających niską emisję oczekują na takie narzędzie, by być bardziej skutecznym w swoich działaniach.
„W kontekście ustawy antysmogowej najczęściej mówiono o Krakowie, powszechnie uznawanym za najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce. Wg raportu Najwyższej Izby Kontroli (2014) przez 150 dni przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza, co daje drugie miejsce w Europie i pierwsze w Polsce. Pamiętajmy jednak, że Kraków jest również liderem w działaniach podejmowanych na rzecz walki z niską emisją i jedynym w tym momencie miastem w Polsce z programem osłonowym dla najuboższych mieszkańców wymieniających źródło ciepła. Miejmy nadzieję, że dzięki ustawie antysmogowej miast ograniczających niską emisję na taką skalę jak robi to Kraków będzie więcej.”- komentuje Michał Kaczmarczyk, dyrektor programowy GLOBEnergia.
Solidarna społecznie i przyjazna obywatelom Polska to ludzie oddychający czystym powietrzem, chronieni prospołecznymi ustawami. Ta ustawa jest potrzebna żeby potencjał społeczeństwa nie przepadł w oparach PM2,5 i PM10.” – dodaje Michał Kaczmarczyk.
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia