Nowe przepisy dot. badań jakości powietrza

W piątek prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Zapisy w niej powzięte wejdą w życie dla tygodnie od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Co zawierają nowe przepisy dot. badań jakości powietrza?

Jak czytamy w dokumencie udostępnionym przez kancelarię prezydenta,

„Celem ustawy jest przede wszystkim przeniesienie do polskiego prawa niektórych postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza”.

Znalezione obrazy dla zapytania air

W myśl jej zapisów, zwiększeniu i doprecyzowaniu ulega zakres działań krajowego laboratorium referencyjnego i wzorcującego. Od dzisiaj do jego obowiązku będzie należeć także:

  • organizowanie i wykonywanie porównań międzylaboratoryjnych badań stanu środowiska;
  • dokonywaniu przeglądów systemów zapewnienia i kontroli jakości w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe i poszczególne punkty pomiarowe co najmniej raz na pięć lat;
  • koordynacja właściwego stosowania metodyk referencyjnych i wykazywania równoważności metodyk niereferencyjnych (metody referencyjne to te określone w specyficznej ustawie)
  • wdrażanie nowych metod badawczych;
  • uczestniczenie, przynajmniej raz na trzy lata, w programach zapewnienia jakości organizowanych przez Komisję Europejską.

Zapisy te mają umożliwić Inspekcji Ochrony Środowiska systematyczne pozyskiwanie rzetelnych danych, które będą otrzymywane za pomocą symulacji komputerowej. Będzie ona ujednolicona dla całego kraju. Dzięki wprowadzeniu takiej unifikacji, konkretne ośrodki badawcze będą mogły dokonywać wartościowych porównań pomiędzy swoimi wynikami; na dodatek dostępne będą wyniki analiz, które zostały przeprowadzone tą samą metodą.

Metodyka ta obejmie ponadto przygotowanie i ujednolicenie stosowanych danych meteorologicznych oraz dotyczących emisji do powietrza.

źródło: prezydent.pl

 

Redakcja GLOBEnergia