Prezydent podpisał ustawę o OZE! Zapisy wchodzą w życie 1 lipca!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Prezydent RP

Jak czytamy na oficjalnych stronach Prezydenta, celem tej ustawy było usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie.

Same obrady nad ustawą nie były jednak spokojnie, a proponowane zapisy nie usuwały jednak wątpliwości interpretacyjnych. Co o tym świadczy?
Przypomnijmy, że projekt ustawy, jako projekt poselski posłów PiS trafił do Sejmu 5 maja 2016. Nad ustawą kilkakrotnie pracowała Komisja Ds. Energii i Skarbu Państwa. O tym, jak zawiła i trudna do analizy oraz nieprecyzyjna była ustawa w pierwotnym kształcie świadczy ilość poprawek, które zgłoszono.  Aż 63 poprawki de facto odautorskie zgłoszono już w pierwszym czytaniu, 13 poprawek w drugim czytaniu, a na końcu 17 poprawek senackich.
Oprócz poprawek odautorskich i uwag Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa  oraz Senatu, uwagi zgłosił również Sąd Najwyższy. 
W oficjalnym piśmie Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zarówno Ustawa o odnawialnych źródłach energii, jak i jej nowelizacja stanowią regulację obszerną i skomplikowaną, której stosowanie już z tych względów może wiązać się z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, a treść projektu wykracza poza wyjaśnienie możliwych wątpliwości.
W sumie zgłoszono 6 uwag, wśród których zwraca się uwagę m.in. na proponowane w projekcie definicje pojęć makro- i mikrolastra energii, które miałyby by „cywilnoprawnym porozumieniem”, co jest pojęciem niejasnym i niestosowanym w prawie cywilnym. Jeżeli zamiarem ustawodawcy było wskazanie, że chodzi o umowę prawa cywilnego, należało posłużyć się tym pojęciem. Jeżeli natomiast wspomniane porozumienie ma mieć inny charakter i skutki, powinny być one uregulowane w projekcie.

Co zmienia ustawa? 
Przede wszystkim wprowadza definicję prosumenta – odbiorcy końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Od 1 lipca prosumenci nie będą mogli odsprzedawać energii do sieci, ale rozliczać się z zakładem energetycznym na zasadach opustu.

Wprowadzono ponadto: zmianę definicję instalacji OZE i nową definicję hybrydowej instalacji OZE, instytucję mikro i makroklastra energii, podział aukcji na koszyki technologiczne, możliwości wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów (przede wszystkim biomasy) oraz budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz procedurę badania. tzw. efektu zachęty dla wytwórców biogazu rolniczego.

Zlikwidowano zbędne elementy w oświadczeniach i deklaracjach składanych przez wytwórców energii, doprecyzowano dopuszczalną wartość pomocy publicznej, a także zastąpiono Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2016 r.

Źródło: prezydent.pl, Globenergia.pl

Źródło zdjęcia: Oficjalna Strona Prezydenta RP