Prezydent podpisał nowelizację, której celem jest przeniesienie do polskiego porządku prawnego niektórych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Dyrektywa wprowadza dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłów dla średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Ustanawia również wymóg objęcia średnich źródeł spalania paliw pozwoleniami lub rejestracją oraz wymagania dotyczące monitorowania emisji i eksploatacji urządzeń redukujących emisję.

Prawo ochrony środowiska

Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które dotyczą m.in. umożliwienia organom właściwym do opracowania i przyjęcia programów ochrony powietrza przeprowadzania odpowiednich analiz i ewentualne wprowadzenia ostrzejszych wymagań emisyjnych dla średnich źródeł eksploatowanych w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza.

Odstępstwa od wymagań emisyjnych

Przewiduje także czasowe odstępstwa od wymagań emisyjnych dla niektórych średnich źródeł spalania paliw. Odstępstwa obejmują okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. i dotyczyć będą istniejących (w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania) źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i mniejszej niż 50 MW, które są wykorzystywane do produkcji ciepła na potrzeby publicznej sieci ciepłowniczej oraz napędzania tłoczni gazu i są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony krajowego systemu przesyłu gazu.

Procedury udzielania pozwoleń

Ustawa określa procedury udzielania pozwoleń lub rejestracji w odniesieniu do średnich źródeł spalania paliw, jak również nakłada na operatorów tych źródeł obowiązek poinformowania właściwego organu o eksploatacji lub zamiarze eksploatacji źródła. Ponadto, wprowadza obowiązek dla operatorów średnich źródeł spalania paliw m.in. do przechowywania odpowiednich informacji i dokumentów dotyczących źródła przez okres 6 lat (po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą) i udostępniania tych danych przez operatora źródła na każde żądanie organu.

Powstanie rejestr średnich źródeł spalania

Na podstawie przepisów przedmiotowej ustawy utworzony zostanie Rejestr średnich źródeł spalania paliw, który ma być prowadzony od dnia 1 stycznia 2019 r. W Rejestrze będą zamieszczone informacje dotyczące źródeł, dla których zgłoszenie będzie dokonane lub pozwolenie wydane po dniu wejścia w życie ustawy. W Rejestrze na bieżąco będą zamieszczane informacje o źródłach nowych, natomiast informacje dotyczące źródeł, dla których zgłoszenie zostało dokonane albo pozwolenie zostało wydane przed wejściem w życie ustawy, powinny być zamieszczone w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Rejestr będzie prowadzony przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, w ramach środków będących w jego dyspozycji.

Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezydenta

Redakcja GLOBEnergia