21 stycznia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Do 2040 r. Polska planuje mieć na Morzu Bałtyckim 8–11 GW mocy.

Ustawa będzie jednym z podstawowych dokumentów wspierających rozwój morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Celem dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym dostosowaniu się do wymogów środowiskowych i rozwijaniu sektorów powiązanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych.

Czytamy na stronie Prezydenta RP, że zaproponowany w ustawie mechanizm wsparcia, a także usprawnienia procedur administracyjnych i regulacje wspierające wymianę informacji, pomiędzy podmiotami planującymi inwestycje w zakresie morskich farm wiatrowych, a przedsiębiorcami, którzy mogliby świadczyć usługi i dostawy na ich rzecz, przyczyni się do realizacji założonych celów w sposób efektywny, zarówno ekonomicznie jak i organizacyjnie.

Model wsparcia

W ustawie znajduje się kilka istotnych elementów jak: dwufazowy system wsparcia, usprawnienia procedur administracyjnych, zasady dotyczące przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej oraz rozporządzania wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych oraz rozwój local content.

Model wsparcia to dwustronny kontrakt różnicowy, który jest stosowany obecnie w ramach systemu wsparcia OZE. Wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którzy wejdą do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda.

Obowiązki dla wytwórców

Nowa ustawa o rozwoju offshore wind wprowadza nowe obowiązki względem wytwórców. W ten sposób rozwijany będzie lokalny łańcuch dostaw. Czytamy na stronie biura Prezydenta RP, że wytwórcy zobowiązani zostali do przedstawiania w procesie wnioskowania o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia lub w prekwalifikacji do aukcji, planu łańcucha dostaw materiałów i usług w procesie budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, uwzględniającego stan zaawansowania prac przy budowie morskiej farmy wiatrowej na dzień sporządzenia tego planu.

Wytwórcy mają też obowiązek składania sprawozdań z realizacji planu, przeprowadzenia  dialogu technicznego z zainteresowanymi uczestnikami rynku (potencjalnymi dostawcami i wykonawcami) przed przedłożeniem Prezesowi URE zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia

Kancelaria Prezydenta informuje, że ustawa wejdzie w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wprowadzających upoważnienie dla Rady Ministrów do obniżenia, w drodze rozporządzenia, parametrów aukcji, w zakresie maksymalnej mocy zainstalowanej energii elektrycznej morskich farm wiatrowych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu energetycznego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Redakcja GLOBEnergia