„Użycie tego, co już zostało wykorzystane nie jest nowym pomysłem. Wyzwaniem współczesnej wersji gospodarki obiegu zamkniętego jest natomiast skala teraźniejszej produkcji i konsumpcji oraz towarzyszące im presje środowiskowe. Tej skali problemów musi odpowiadać podejście wieloaspektowe, zintegrowane i odpowiednio intensywne, ale w żadnym razie nie będzie ono efektywne bez właściwych technologii. Tylko one mogą spowodować, że wtórne będzie nie gorsze od pierwotnego, a odpadów prawie nie będzie, gdyż staną się produktami ubocznymi, czyli cennym surowcem.” – podkreśla Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, lider projektu GOZ w PW.

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Politechnikę Warszawską.

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej p.t. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej oraz propozycje rozwoju badań w zakresie GOZ.
Tematyka prezentacji będzie obejmować: tematykę GOZ w pracach KE, stan rozwoju w Europie; gospodarkę o obiegu zamkniętym w oczyszczalniach ścieków oraz w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne; bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym; recykling fosforu jako źródło pierwiastka strategicznego i sposób ochrony jego naturalnych zasobów; ocenę budynków z zastosowaniem analiz LCA jako narzędzia do osiągnięcia neutralności klimatycznej; Bezodpadową Energetykę Węglową; niskoklinkierowe betony wysokowartościowe; potencjał i zagrożenia związane ze skojarzonym wykorzystaniem różnego rodzaju produktów ubocznych (na przykładzie mieszanek łupka przywęglowego i popiołów fluidalnych) oraz wykorzystanie popiołów ł z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych (nowy rodzaj UPS).

Prelegentami będą eksperci i pracownicy Politechniki Warszawskiej: dr inż. Tomasz Szczygielski, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł – prof. uczelni, dr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel, dr hab. inż. Andrzej Kulig – prof. uczelni, dr Krystyna Lelicińska-Serafin, dr inż. Piotr Manczarski, dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin, dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr hab. Małgorzata Wojtkowska – prof. uczelni, dr inż. Anna Komerska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Joanna Rucińska, mgr inż. Dagmara Masłowska, dr inż. Wioletta. Jackiewicz-Rek, mgr inż. Karol Chilmon, mgr inż. Łukasz Krysiak, dr inż. Łukasz Szarek, oraz dr hab. inż. Agnieszka Machowska.
Serdecznie zapraszamy naukowców, inżynierów i studentów uczelni technicznych zainteresowanych tematyką Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://goz.pw.edu.pl/