Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązuje już od blisko siedmiu lat, a mimo to nadal w praktyce sprawia wiele trudności.

 
Wraz z coraz dłuższym okresem obowiązywania ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko pojawia się bogatsze orzecznictwo oraz piśmiennictwo wyjaśniające kluczowe zagadnienia, niemniej jednak nadal sporo postępowań jest błędnie prowadzonych, co często skutkuje uchyleniem wydanych w ich toku decyzji.
Porozumienie – konieczne w przypadku przedsięwzięć planowanych na terenie kilku gmin
Często spotykamy się z sytuacją, gdy postępowanie jest prowadzone dla przedsięwzięcia położonego na obszarze kilku lub więcej gmin. Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.
 
W praktyce jak i w orzecznictwie forma, kształt oraz charakter prawny takiego porozumienia budzą sporo wątpliwości, niemniej jednak ważne jest, aby nie pominąć tej kwestii oraz aby zawarte porozumienie zawierało najistotniejsze punkty dotyczące wydania decyzji. Porozumienie powinno regulować takie zagadnienia, jak określenie organu właściwego, sposobu zapewnienia czynnego udziału stron oraz udziału społeczeństwa mieszkańcom wszystkich gmin.


Więcej o problemach gmin i o możliwościach wykorzystania OZE – TUTAJ


Możliwość odmowy wydania decyzji środowiskowej a konflikty społeczne
W przypadku postępowań środowiskowych dla przedsięwzięć budzących konflikty społeczne, w szczególności w sprawach, w których do organu prowadzącego postępowanie wpływa duża ilość skarg i wniosków, organy często odmawiają wydania decyzji uzgadniającej, powołując się na spory opor społeczny czy też kontrowersyjność takiego przedsięwzięcia.
 
Należy pamiętać, że ustawa ooś zawiera zamknięty katalog przypadków, w których można wydać odmowną decyzję środowiskową i tylko wskazane w ustawie przesłanki mogą skutkować decyzją odmowną (więcej w wyroku WSA w Łodzi w wyroku z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Łd 285/13, LEX nr 1333585).
 
Żadna ze wskazanych w ustawie przesłanek nie umożliwia odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z powodu istniejącego wokół planowanego przedsięwzięcia konfliktu społecznego. Sprzeciw mieszkańców gminy nie może stanowić podstawy do wydania negatywnej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Przepisy nakazują jedynie zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i umożliwienie zgłoszenia uwag i wniosków, natomiast nie nakładają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia (WSA w Szczecinie w wyroku z dnia z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/ Łd 285/13, LEX nr 1333585).


Anna Siwkowska, radca prawny
srs legal wieksze

Źródło: Cały artykuł w GLOBEnergia 3/2015


Zapraszamy na Fora Energia w Gminie

Forum Energia w Gminie to cykl konferencji organizowanych przez Redakcję GLOBEnergia, podczas których poruszane są tematy Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii skierowane do samorządów lokalnych i inwestorów zainteresowanych nowymi technologiami.

Podczas spotkań Energia w Gminie, eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!