Możliwość lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, czy to z zakresu OZE, czy też energetyki wiąże się z wyborem działki na której ma ono zostać zrealizowane. Jednym z ważnych aspektów na jakie należy zwrócić uwagę jest rodzaj użytku gruntowego, na jakim planujemy przedsięwzięcie.

 
Bardzo często może się bowiem okazać, że upatrzona przez nas działka będzie to grunt rolny o przeznaczeniu do produkcji rolniczej, który wymaga zmiany przeznaczania oraz który należy z tej produkcji wyłączyć.
 
Zmiana przeznaczenia takich gruntów na cele nierolnicze możliwa jest wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i to po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Taka sytuacja automatycznie nie oznacza, że zrealizowanie przez nas przedsięwzięcia na takiej działce będzie zawsze utrudnione czy wręcz niemożliwe, jednak jest ono dużo bardziej ryzykowane i czasochłonne aniżeli przedsięwzięcie na gruncie niższej kategorii.


Czytaj cały artykuł ”GRUNTY ROLNE KLASY I-III A INWESTYCJE OZE – ZMIANA PRZEPISÓW

Procedura „przeznaczenia”
W ciągu ostatnich lat zapisy dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów rolnych były wielokrotnie nowelizowane, stanowiły też przedmiot żywych dyskusji co skutkowało licznymi propozycjami ich zmian.
 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, po nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku gdy chcemy zmienić przeznaczenie gruntów klasy I-III konieczna będzie zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana takiego przeznaczenia wymaga również zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. (art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
 
Konieczne będzie zatem uzyskanie zgody właściwego ministra przed uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jak i uchwalenie samego planu. Sama procedura zmiany planu miejscowego jest czasochłonna, jeszcze większe problemy pojawiają się w sytuacji gdy w danej gminie w ogóle takiego planu nie ma. Uzyskanie zgody ministra nie jest również łatwe, to czy dana zmiana przeznaczenia uzyska zgodę zależeć będzie każdorazowo od okoliczności faktycznych danej sprawy, brak jest jednak generalnego zakazu zmiany przeznaczenia gruntów wyższych klas na grunty nierolnicze np. produkcyjne.
Anna Siwkowska
radca prawny