Proefektywność energetyczna – dopłaty do rachunków za prąd oraz białe certyfikaty

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Proefektywność energetyczna - dopłaty do rachunków za prąd oraz białe certyfikaty

2010-06-15

Poprzez ubóstwo energetyczne - które znajduje się w obszarze zainteresowania UE, rozumie się zjawisko ekonomiczne, polegające na tym, że przeciętna rodzina wydaje ponad 10% swoich dochodów na rachunki za prąd. Aspekt ten nie jest również obojętny dla polskich władz, które także starają się wypracować pewien system wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących. Pierwszym krokiem było przyjęcie przez rząd pakietu zmian do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych 11 maja bieżącego roku. Zmiany dotyczą m.in. prawa energetycznego, ustawy o pomocy społecznej czy ordynacji podatkowej, opierające się przede wszystkim na systemie ryczałtu energetycznego.

Najważniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie definicji odbiorcy wrażliwego czyli docelowej grupy osób o sytuacji materialnej, kwalifikującej się do skorzystania z pomocy. Wrażliwi odbiorcy to ci, którzy dostają zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej, a wysokość ulgi w zapłaceniu rachunku może wynieść aż do 30%. Wedle oszacowań taka obniżka może objąć 629 tys. rodzin w Polsce. W praktyce ma to wyglądać tak, że osoby uprawnione do pomocy społecznej będą otrzymywać pomniejszony o kwotę ryczałtu rachunek za energię elektryczną. Wysokość tego ryczałtu będzie obliczana na podstawie wartości zużycia energii. Wartość będzie różnić się, w zależności od tego czy mamy do czynienia z osobą samotną (próg roczny, czyli maksymalna wartość energii jaką może zużyć w formie ryczałtu to 900 kWh), rodziną 2-4 osobową (próg 1250 kWh) czy też rodziną więcej niż czteroosobową (próg 1500 kWh). Ryczałt ma być określany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki co roku do 31 marca przy uwzględnieniu tych wszystkich przesłanek (np. ilość osób w rodzinie), jakie mają wpływ na końcowe określenie jego wysokości.

Nastąpiło już przyjęcie zmian a w chwili obecnej trzeba czekać na poddanie ich pod obrady Sejmu, co powinno już wkrótce nastąpić. Jednakże zmiany te zaczną obowiązywać dopiero od przyszłego roku.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej będzie stanowić odpowiedź na podnoszone postulaty o konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego oszczędzanie energii. Projekt ten ma również wypełnić postanowienia dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Podejmowane działania będą obejmowały trzy główne obszary:
1.  Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych (ma to w konsekwencji przyczynić się zmniejszenia rachunków za prąd),
2.  Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych (chodzi tutaj o wszelkie obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje służące procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła),
3.  Zmniejszenie strat energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji.

Projekt ustawy nakłada na administrację publiczną bardzo ważne zadanie równoważenia użytkowania energii, gdyż szkoły, budynki użyteczności publicznej zostaną zobligowane do wykazania oszczędności w użytkowaniu energii na poziomie 1% rocznie. W praktyce będzie to oznaczać, iż budynek administracji publicznej w każdym kolejnym roku będzie musiał wykazać zużycie o 1% mniej energii w stosunku do roku poprzedniego.

Na istotność regulacji ma wpływ ogólne zmniejszenie zużycia energii również z punktu widzenia odbiorcy końcowego, który płaci rachunki za prąd. Mogą być one niższe gdy zostaną wprowadzone pewne standardy przesyłu dystrybucji i w końcu użytkowania energii.

źródło: www.archeton.pl