Program Ciepłe Mieszkanie – pytania i odpowiedzi. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

21 lipca 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie. Program ten jest zbieżny z programem Czyste Powietrze, z tą różnicą, że jego beneficjentami mogą zostać właściciele lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Jakie pytania zadają najczęściej beneficjenci programu? Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Ciepłe Mieszkanie ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Dystrybutorem środków w programie Ciepłe Mieszkanie są gminy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) informuje, że osoby fizyczne powinny zgłosić się do swojej gminy w celu złożenia wniosku. NFOŚiGW oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie prowadzą naboru wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie. Nabór w programie prowadzą gminy.

Wymiana piecyka gazowego w lokalu mieszkalnym

Do NFOŚiGW napływają pytania o to, czy w ramach programu można otrzymać dofinansowanie na wymianę piecyka gazowego w lokalu mieszkalnym. Fundusz informuje, że wsparciem Programu Ciepłe Mieszkanie objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (tzw. kopciuchów) znajdujących się w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i poprawie efektywności energetycznej w tych lokalach. Zgodnie z zapisami programu Ciepłe Mieszkanie wymiana piecyka gazowego nie może zostać dofinansowana.

Czy najemcy lokali komunalnych również będą mogli skorzystać z programu?

Mieszkanie komunalne jest własnością gminy i gmina zawiera w tym zakresie umowę najmu z najemcą. NFOŚiGW informuje, że najemca na chwilę obecną nie może być beneficjentem Programu Ciepłe Mieszkanie.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie JEDYNIE na wymianę okien i drzwi?

W programie Ciepłe Mieszkanie głównym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub podgrzewania c.w.u. w lokalu mieszkalnym. Ponadto w ramach programu beneficjent może podłączyć swój lokal mieszkalny do efektywnego źródła ciepła w budynku - pod warunkiem, że źródło to spełnia wymagania programu. Dodatkowe elementy tj. wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia głównego. Podsumowując, uzyskanie dofinansowania na wymianę okien będzie możliwa jedynie wtedy, gdy wymienione jest także źródło ciepła.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Do NFOŚiGW napływają również pytania o to czy wniosek należy złożyć przed czy po przeprowadzeniu prac.

Fundusz odpowiada, że rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie wfośigw. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumie się jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

Podsumowując, prace termomodernizacyjne i wymianę źródła ciepła należy wykonać na końcu całego procesu. W pierwszej kolejności właściwy terytorialnie wfośigw uruchamia nabór, później beneficjent zawiera umowę z gminą o dofinansowanie, dopiero na końcu należy zrealizować zadania tj. wymianę źródła ciepła lub wymianę okien.

Kiedy należy zakończyć inwestycję?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie czystepowietrze.gov.pl, zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych zostanie określony w regulaminach naboru ogłaszanych przez gminy, jednak termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31 grudnia 2025 r.

Zatem, prace należy wykonać zgodnie z regulaminem naboru, który ogłosiła gmina, ale nie później niż do 31 grudnia 2025 r. 

Więcej informacji na temat poziomów dofinansowań można znaleźć TUTAJ.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Zobacz również