Program Ciepłe Mieszkanie ruszy pod koniec II kwartału 2022 roku – trwa zatwierdzanie programu!

Program Czyste Powietrze powstał w celu rozwiązania problemu złej jakości powietrza w Polsce. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. NFOŚiGW razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska dostrzegł konieczność wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe również w budynkach wielorodzinnych. Zaowocowało to zapowiedzią uruchomienia programu Ciepłe Mieszkanie. Kiedy ruszy nabór w Programie?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nowy odrębny program Ciepłe Mieszkanie

Na początku maja do Sejmu wpłynęła interpelacja posłanki Hanny Gill-Piątek skierowana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Interpelacja dotyczyła osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej do programu Czyste Powietrze. W treści interpelacji posłanka zwróciła uwagę na to, że osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej nie mają możliwości skorzystania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. Hanna Gill-Piątek odniosła się do słów wiceministra Klimatu Ireneusza Zyski, który w październiku 2020 roku poinformował, że zostały już podjęte działania mające na celu wprowadzenie możliwości skorzystania z rozwiązań oferowanych w ramach Programu Czyste Powietrze. W odpowiedzi na interpelację posłanki Gill-Piątek, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że zostanie uruchomiony odrębny, funkcjonujący obok programu priorytetowego Czyste Powietrze, nowy, ogólnopolski program priorytetowy - Ciepłe Mieszkanie.

Budynki jednorodzinne - priorytet w walce z zanieczyszczeniem powietrza

Czyste Powietrze to program dotyczący wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jego celem jest nie tylko zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ale i efektywne zarządzanie energią. MKiŚ informuje, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest ok. 5 mln budynków jednorodzinnych i 530 tys. budynków wielorodzinnych. Prowadzone w Polsce badania ilościowe wskazują, że ponad 80 proc. budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi. Aż 3 mln z nich ogrzewanych jest za pomocą przestarzałych technologicznie, niskosprawnych kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń (chodzi o tzw. „kopciuchy”). Według danych przekazanych przez MKiŚ, ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie posiada izolacji cieplnej lub jest ona bardzo słaba. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, domowe systemy grzewcze odpowiadają za około 43 proc. emitowanego w Polsce szkodliwego dla zdrowia pyłu PM 2,5 oraz aż za 87 proc. emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu.

“Ograniczenie beneficjentów programu priorytetowego Czyste Powietrze do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą wynikało z ustalonych priorytetów w walce z zanieczyszczeniem powietrza w kraju.” - czytamy w odpowiedzi MKiŚ na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek.

Jednocześnie MKiŚ wskazuje, że właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych przed uruchomieniem Czystego Powietrza nie mogli liczyć na żadne wsparcie ze środków publicznych. 

Beneficjenci programu Ciepłe Mieszkanie

Beneficjentami programu będą gminy. Ich zgłoszenia będą przyjmowały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Następnie dana gmina będzie prowadzić nabór wniosków na swoim obszarze dla beneficjentów końcowych tj. osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami lokali w budynkach wielorodzinnych.

Uruchomienie naboru przewidziane na koniec drugiego kwartału 2022 roku

Programu Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie obecnie przechodzi proces zatwierdzania przez NFOŚiGW. Termin ogłoszenia i uruchomienia naboru dla gmin przewidziany jest na koniec drugiego kwartału 2022 r. Po zatwierdzeniu programu możliwe będzie wskazanie dokładnej daty ogłoszenia programu i uruchomienia naboru wniosków, jak również wskazanie ostatecznej kwoty finansowania. Jak czytamy w odpowiedzi MKiŚ, środki finansowe na realizację programu zostaną udostępnione WFOŚiGW przez NFOŚiGW w ramach umowy udostępnienia środków – zatem nabór wniosków dla beneficjentów, tj. gmin będzie prowadzony przez poszczególne WFOŚiGW. Gminy będą natomiast prowadziły nabory na swoich terenach dla beneficjentów końcowych, tj. osób fizycznych.

Trzy poziomy dofinansowań

W pierwszym etapie wdrażania programu o wsparcie będą mogły się starać osoby fizyczne (jako beneficjenci końcowi) posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. W programie Ciepłe Mieszkanie przewiduje się trzy poziomy dofinansowań: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Poziomy te, analogicznie jak w programie Czyste Powietrze będą uzależnione od wysokości dochodów wnioskodawców lub ich gospodarstw domowych.

Opóźnienia

Na początku marca 2022 roku informowaliśmy o przybliżonym terminie uruchomienia programu Ciepłe Mieszkanie. Wówczas NFOŚiGW poinformował, że Program jest w fazie ostatecznych uzgodnień, także z samorządami, które będą uczestniczyły wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu programu na swoim terenie. Według zapowiedzi z marca 2022 roku program miał ruszyć na początku drugiego kwartału 2022 roku. Jak widzimy jednak na uruchomienie programu przyjdzie nam czekać na do końca II kwartału.

Źródło: orka2.sejm.gov.pl.

Zobacz również