Program Inteligentny Rozwój – środowisko jest bezpieczne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Znaczna część inwestycji realizowanych w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko. To jeden z głównych wniosków konsultowanej obecnie prognozy oddziaływania na środowisko tego programu. W siedzibie MRR odbyła się konferencja, podczas której zainteresowani mogli zapoznać się z tym dokumentem. Przewodniczyła jej wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel.

Zgodnie z zapisami PO IR, finansowaniu będą podlegać m.in. projekty, których skutki przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych m.in. poprzez ograniczenia energo- i materiałochłonności towarów i usług oraz wykorzystanie surowców wtórnych. Pozytywny wpływ programu może być realizowany również poprzez wdrażanie innowacji, które będą ograniczały negatywne oddziaływanie aktualnie stosowanych technologii. W szczególności dotyczy to pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, transportu oraz gospodarki odpadami. Niektóre z działań związane z budową, rozbudową lub przebudową infrastruktury na cele badawczo-rozwojowe mogą przejściowo powodować negatywnie oddziaływać na środowisko.
 
Ponadto w projekcie prognozy przygotowano zalecenia dotyczące formułowania „środowiskowych” kryteriów wyboru projektów. Opracowano również zasady sprawdzania monitoringu środowiskowych skutków realizacji PO IR. Jednym z elementów prognozy była również analiza tzw. oddziaływań skumulowanych. Analiza taka uwzględnia działania realizowane w PO IR w połączeniu z przedsięwzięciami przewidzianymi w innych programach, np. Infrastruktura i Środowisko i Polska Wschodnia.

Jedną z rekomendacji zawartych w projekcie prognozy jest zaangażowanie w wybór projektów (w aspekcie oddziaływania na środowisko) specjalistów z dziedzin związanych z środowiskowym, przestrzennym i kulturowym wymiarem zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Autorzy postulują także preferencje dla tych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, demonstracyjnych itp., które są spójne z innymi programami krajowymi, głównie w kwestiach związanych ze środowiskiem i przeciwdziałaniem środowiskowym zagrożeniom dla zdrowia ludzi.
 
- Zebrane uwagi i wnioski zostaną przekazane wykonawcy prognozy, który odniesie się do nich, przyjmując je lub uzasadniając ich odrzucenie – poinformowała wiceminister Wendel.

Konsultacje potrwają do 4 grudnia 2013 r. Z projektem Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 i projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 można zapoznać się na stronie Programu Innowacyjna Gospodarka. Został tam również zamieszczony formularz zgłaszania uwag. Spotkanie odbyło się 26 listopada 2013 r. w siedzibie MRR w Warszawie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego