Środki WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Mimo że nabór trwał tylko 2 tygodnie, program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 1546 złożonych wniosków. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic – 81 wniosków, Tych i Pszczyny po 73 wnioski, w dalszej kolejności Gliwice – 60 wniosków i Rybnik – 54. Pozytywny wpływ na taki stan rzeczy może mieć udzielanie dotacji na wymiany źródeł ciepła ze środków budżetowych Gmin lub też uzyskanie przez Gminę pożyczki ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. W powiatach sytuacja przedstawiała się następująco: najwięcej wniosków wpłynęło z terenu powiatu raciborskiego – 126 wniosków, a w dalszej kolejności z powiatu rybnickiego (wraz z miastem Rybnik) – 112 wniosków oraz 106 wniosków z powiatu pszczyńskiego.

Wsparcie finansowe uzyska 750 wnioskodawców na łączną kwotę dotacji wynoszącą 4,2 mln zł. Oznacza to, że z terenu województwa zniknie 750  starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35%. Zastąpione one zostaną pompami ciepła, kotłami opalanymi gazem lub biomasą. W grę wchodzą kotły opalane węglem – ekogroszkiem, który będzie spalany w kotłach nowej generacji o wysokiej sprawności energetycznej. Wszyscy wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną wniosku i zlikwidują stare źródła ciepła, uzyskają wsparcie dotacyjne.

Oprócz wymiany źródła ciepła mieszkańcy wnioskowali i uzyskali dotacje na całą gamę zabiegów termomodernizacyjnych, które pozwalają oszczędzać energię: docieplenie ścian, stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, budowę lub modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, a także zabudowę instalacji solarnych.

Pierwotnie Fundusz zamierzał przeznaczyć na pilotażowy Program kwotę 2 mln zł, ze względu na duży ze strony mieszkańców województwa, kwota ta wzrosła do 4,2 mln zł.

Rezultatem wszystkich zabiegów modernizacyjnych jest realny efekt dla środowiska. Rocznie zmniejszy się emisja pyłu do atmosfery o ok. 134 tony, ok. 63 tony SO2 (źródło kwaśnych deszczy), a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) spadnie o ok. 9 883 tony.

W ramach programu Fundusz dofinansował zadania realizowane w domkach jednorodzinnych z zakresu:
1. Wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie. Do dofinansowania zakwalifikowano kotły węglowe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5. klasy lub kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 4. lub 5. klasy, a także pompy ciepła, kotły gazowe lub olejowe;
2. Budowy systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii, wyłącznie takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne;
3. Zabiegów termoizolacyjnych:
• docieplenie przegród budowlanych (ścian, stropodachów),
• wymiana okien i drzwi,
• modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.
Wysokość dofinansowania wynosiła:
• 25% w przypadku modernizacji źródła ciepła,
• 15% w pozostałych przypadkach.

Fundusz dokonał oceny formalnej wniosków, a następnie hierarchizacji wniosków według następujących kryteriów:
1. efektywności ekologiczno – energetycznej,
2. kompleksowości zadania,
3. kosztów uzyskania efektu ekologicznego.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia