Kryteria merytoryczne podzielone są na kryteria dopuszczające ogólne, kryteria dopuszczające sektorowe – niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych kryteriów powoduje odrzucenie projektu oraz kryteria punktowe – nieuzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu.

Ogólne kryteria są mocno formalne, momentami dość oczywiste. W przypadku wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej z OZE w osi „Efektywna i zielona energia” interesujące są przede wszystkim kryteria dopuszczające sektorowe i kryteria punktowe.

W opisywanym konkursie dopuszcza się wykorzystanie energii słonecznej w instalacjach o mocach od 0,5 do 2 MWe/MWth oraz energii geotermalnej w takim samym zakresie, jedynie na cele ciepłownicze. W przypadku fotowoltaiki oznacza to projekty obejmujące minimum ok. 100 obiektów, zakładając średnio 5 kWp zainstalowanej mocy przypadającej na jeden obiekt. Jednym z kryteriów dopuszczających jest też zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru.

W kryteriach punktowych zwraca się uwagę na efektywność dofinansowania projektu – kryterium premiuje projekty, w których koszt instalacji jest najniższy z uwzględnieniem jej specyfiki, miłym zaskoczeniem jest jednak, że nie jest to kryterium decydujące (na podstawie wagi kryterium). Z opisów wynika, że niemniej ważne jest ograniczenie emisji CO2 i – tutaj kolejna niespodzianka – wpływ projektu na redukcję ubóstwa energetycznego. Kryterium premiuje projekty, których realizacja poskutkuje objęciem jak największej liczby gospodarstw domowych, które dotknięte są tym problemem. Za gospodarstwa domowe borykające się z problemem ubóstwa energetycznego uważa się m.in. te, których członkowie w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym posiadać będą przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego czy którzy w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup. Jest to zapis dotychczas niespotykany, który wpisuje Regionalny Program Operacyjny w politykę socjalną i jest kryterium nie tylko ciekawym, ale zwyczajnie dobrym ze społecznego punktu widzenia.

W kryteriach ważna jest jednak również całkowita liczba gospodarstw domowych objętych projektem, efekt ekologiczny – kryterium premiuje projekty o najwyższej mocy zainstalowanej. Ocenie podlega również lokalizacja inwestycji – najwięcej punktów można uzyskać za realizację inwestycji na obszarach wiejskich.

Czy można powiedzieć, że mamy do czynienia z nową jakością w konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych? Na razie mogłoby to być określenie na wyrost, widać jednak drobne dobre zmiany, które mogą odpowiednio ukierunkowywać projekty – obyśmy mogli opisywać więcej takich przykładów!

Nabór na wyżej wspomniany program jeszcze się nie rozpoczął, zaplanowany jest jednak na IV kwartał 2016 roku, więc zostanie dopiero ogłoszony.

Opracowano na podstawie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia