Minister Gospodarki 31 grudnia 2013 r. przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu Rady Ministrów.

 
Na podstawie zgłoszonych wniosków i ustaleń przyjętych w toku uzgodnień, a także nadesłanych uwag przez stronę społeczną, wprowadzone zostały poprawki do projektu ustawy.

Najważniejsze i najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:
– doprecyzowania przepisów regulacji;
– wprowadzenie nowych definicji,
– odformalizowania regulacji dotyczących mikroinstalacji;
– gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE;
– obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE;
– obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcę zobowiązanego);
– gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie;
– mechanizmów aukcyjnych dotyczących ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
– potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług;
– rozszerzenia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni;
– określenie prosumentów – wytwórców (wytwarzających energie elektryczną
– w mikroinstalacji) na własne potrzeby i wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w mikroinstalacji;
– sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw;
– niezrozumiałego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów;
– niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.

Projekt ustawy, wraz z pełnym opisem uwag, jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349


Źródło: Ministerstwo Gospodarki