Wczoraj podczas posiedzenia senackiej Komisji Środowiska obradowano nad zapisany ustawy o OZE. 

W Senacie projekt nowelizacji otrzymał numer druku 200.  Efektem obrad nad projektem nowelizacji ustawy jest opinia wydana przez Biuro Legislacji.
 
W opinii wiele poświęcono zapisom dotyczącym prosumentów, a dokładnie zasad rozliczania się z nadwyżki wyprodukowanej energii. Niejasności wynikają z niejasnego i nieprecyzyjnego wyjaśnienia słowa „nadwyżka”.

W art. 4 ustawy zapisano stwierdzenie, że „nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4”.

Zdaniem Biura Legislacji, stwierdzenie „w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4”, albo są uzasadnieniem wcześniejszej części przepisu, i w takim przypadku powinny zostać skreślone, albo oznaczają, że sprzedawca powinien pokryć opłaty, o których mowa w ust. 4 z nadwyżki energii, a wartość pozostałej nadwyżki energii powinien zwrócić. 

Co więcej, Biuro Legislacji w oficjalnej opinii zauważa, że potrzebne są przepisy, które określiłyby procedurę zwrotu tej części wartości nadwyżki energii. „Wydaje się, że wyraz „dysponuje” nie w pełni oddaje charakter uprawnienia sprzedawcy. Lepszymi wyrażeniami byłyby „nabywa” lub „bezpłatnie nabywa”.” – czytamy w opinii. 

Co więcej, jak zauważa Biuro Legislacji „nie jest jasne znaczenie wyrazu „nadwyżka”. Może oznaczać nadwyżkę w ramach rozliczenia (np. w przypadku rozliczenia 1:0,7, nadwyżką byłaby energia odpowiadająca 0,3). Wyraz „nadwyżka” może też oznaczać, nadwyżkę ponad rozliczenie, gdy prosument wprowadzi do sieci znacznie więcej energii niż pobierze. Przepis powinien jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię.

Kolejnym niedopatrzeniem, jeśli mowa o najmniejszych instalacjach jest zapis dotyczący wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji.
 „Zgodnie z ust. 1c, przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została po raz pierwszy wprowadzona do sieci dystrybucyjnej. Przytoczone przepisy nie zachowują konsekwencji terminologicznej. Pierwszy posługuje się pojęciem „data wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji” a drugi – „data wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii”.” – sprostowuje Biuro Legislacji, proponując zastąpić wyrazy „w mikroinstalacji” wyrazami „z odnawialnego źródła energii”. 

Obrady nad nowelizacją ustawy o OZE  są zaplanowane podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu. 

Źródło: senat.gov.pl