Projekt ustawy offshore, czyli innymi słowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Termin przyjęcia projektu planowany jest na I kwartał 2020 r. Organem odpowiedzialnym za ustawę jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

11 grudnia podczas konferencji „Areopag Energetyki Odnawialnej” Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych zapowiedział, że chciałby aby temat offshore przeszedł jak najszybciej do etapu konsultacji publicznych i miał nadzieję, że uda się to jeszcze w grudniu tego roku – przed świętami. Aby projekt ustawy mógł zostać skierowany do konsultacji publicznych, musi być uprzednio wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, co stało się w piątek 20 grudnia. Odpowiedzialność za opracowanie ustawy przejmie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów:

Rozwiązaniem rekomendowanym w zakresie szybkiego rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na morzu, a co za tym idzie mitygacji ryzyka wystąpienia i utrzymania się luki generacyjnej oraz umożliwienia spełniania unijnych celów OZE, jest wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dedykowanego tej technologii, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów. Jednocześnie, niecelowe jest powtarzanie regulacji ustaw wytyczających ramy prawne zagospodarowania przestrzennego na morzu, zagadnień środowiskowych i procesu budowlanego – w tym zakresie proponuje się jedynie wprowadzenie punktowych wyjątków od stosowania przepisów odpowiednich ustaw, bez zasadniczej ingerencji systemowej. System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie spowoduje zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych.

Konieczność wprowadzenia regulacji

Potrzeba wprowadzenia ustawy dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej wynika choćby ze względu na farmy Polenergii planowane na 2025 rok.

Polenergia jako pierwszy i do tej pory jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę morskich farm wiatrowych. Jednakże aby realizacja przedsięwzięcia była możliwa, po pierwsze w 2020 roku muszą zostać uchwalone i zrealizowane zmiany regulacyjne dotyczące dedykowanego morskim farmom wiatrowym wsparcia, a po drugie musi zostać wprowadzony szereg technicznych i operacyjnych usprawnień w przepisach związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń i przygotowywania projektu do budowy.

Działania i oczekiwania branży

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zapowiedziało, że przekaże do Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, które obecnie znajduje się w Ministerstwie Aktywów Państwowych, listy barier i propozycji ich zlikwidowania.

Branża liczy na to, że administracja wykaże się otwartością i gotowością na jej argumenty, przygotowując kluczowe ramy dla rynku offshore w Polsce. W szczególności chodzi o sprawne wdrożenie ustawy offshore, która da podstawę do planowania inwestycji w Polsce i pozwoli zrozumieć, w jakim tempie Polska chce osiągnąć 10 GW energii wiatrowej na morzu. Najbardziej oczekiwane byłoby wejście ustawy w życie w pierwszej połowie 2020 r. Taki termin podany jest w wykazie prac, a dokładnie I kwartał 2020 roku. Opracowaniem projektu zajmie się Ministerstwo Aktywów Państwowych.

 

Redakcja GLOBEnergia