Pod koniec grudnia projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Termin przyjęcia projektu planowany jest na I kwartał 2020 r. W dniu dzisiejszym, Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli organ odpowiedzialny za ustawę, przekazało projekt do konsultacji publicznych. Ewentualne uwagi można składać w ciągu kolejnych 30 dni.

Na szczegółowe analizy projektu ustawy przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj w imieniu wszystkich firm już uczestniczących w łańcuchu dostaw dla morskich farm chciałbym wyrazić zadowolenie z faktu jego opublikowania. Dzięki temu rozpoczynamy szeroką i bardziej skonkretyzowaną dyskusję o kluczowej roli, jaką odegrają wiatraki na Bałtyku w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego w procesie transformacji w kierunku niskoemisyjnym – powiedział Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Czym są konsultacje publiczne?

W ramach konsultacji publicznych projekt jest przedstawiany organizacjom społecznym lub innym zainteresowanym podmiotom lub instytucjom, których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu ustawy. Konsultacji publicznych nie należy mylić z badaniami opinii. Ich formuła nie zakłada poszukiwania opinii reprezentatywnej dla jakiejś populacji czy grupy, lecz otwartość na każdy głos i uwagę.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów:

Rozwiązaniem rekomendowanym w zakresie szybkiego rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na morzu, a co za tym idzie mitygacji ryzyka wystąpienia i utrzymania się luki generacyjnej oraz umożliwienia spełniania unijnych celów OZE, jest wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dedykowanego tej technologii, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów. Jednocześnie, niecelowe jest powtarzanie regulacji ustaw wytyczających ramy prawne zagospodarowania przestrzennego na morzu, zagadnień środowiskowych i procesu budowlanego – w tym zakresie proponuje się jedynie wprowadzenie punktowych wyjątków od stosowania przepisów odpowiednich ustaw, bez zasadniczej ingerencji systemowej. System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie spowoduje zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych.

Działania i oczekiwania branży

Branża liczy na to, że administracja wykaże się otwartością i gotowością na jej argumenty, przygotowując kluczowe ramy dla rynku offshore w Polsce. W szczególności chodzi o sprawne wdrożenie ustawy offshore, która da podstawę do planowania inwestycji w Polsce.

Rozwój farm wiatrowych na Bałtyku w znaczącym stopniu przyczyni się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedoborów mocy. Jednocześnie wprowadzenie do naszego miksu energetycznego tej wielkoskalowej, zeroemisyjnej i szybko taniejącej technologii OZE pomoże w procesie transformacji polskiej gospodarki. Po raz pierwszy mamy też możliwość wokół technologii OZE zbudowaniał rodzimego łańcucha wartości dostawców i poddostawców. Zwłaszcza, że już teraz ponad 100 firm polskich ma olbrzymie doświadczenie w projektach realizowanych za granicą – powiedział Janusz Gajowiecki

Gdzie przeczytać ustawę?

Z aktualną wersją ustawy, która właśnie trafiła do konsultacji można zapoznać się TUTAJ

Kto zajmie się morską energetyką wiatrową?

Minister Zbigniew Gryglas z Ministerstwa Aktywów Państwowych zajmie się morską energetyką wiatrową oraz przedsiębiorstwami wymagającymi interwencji, restrukturyzacji i naprawy, po to żeby uratować ich funkcjonowanie.

Zbigniew Gryglas przez ponad dziesięć lat pracował w resortach gospodarczych m.in. jako Dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny). Był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego. Przewodniczył Radzie Nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoport S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej H. Cegielski Poznań S.A.

 

 

Redakcja GLOBEnergia