Poziom maksymalnej intensywności wsparcia do 60%, liczonych w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 3 000 000,00 zł.

Budżet przeznaczony na ten cel wynosi prawie 38 mln złotych.

Beneficjentami projektu, czyli podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST oraz związki i stowarzyszenia JST.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na budowie (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, geotermalna oraz aerotermalna) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w formie „projektów parasolowych”.

Energia wytworzona z montowanych instalacji musi być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona  do sieci  zewnętrznej (np.  elektroenergetycznej).

Instalacja ta powinna być montowana na dachu budynku mieszkalnego. Jeżeli powierzchnia dachu uniemożliwia montaż instalacji , dopuszcza się możliwość montażu instalacji na gruncie lub na innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu.

Inwestycja pozwoli na uzyskanie redukcji emisji CO2 oraz co najmniej jednego z poniższych rodzajów zanieczyszczeń powietrza: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10.

Wspierana infrastruktura do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej musi charakteryzować się wskazanymi poniżej limitami dotyczącymi wielkości mocy (w przypadku, gdy w ramach projektu zamontowane zostanie kilka urządzeń, należy zsumować ich moc):

  • dla projektów wykorzystujących energię słoneczną (panele słoneczne, fotowoltaika łącznie): od 0,5 do 2 MWe/MWth włącznie;
  • dla projektów wykorzystujących energię geotermalną (pompy ciepła): od 0,5 do 2 MWth włącznie;
  • dla projektów wykorzystujących energię energię aerotermalną (powietrzne pompy ciepła): od 0,5 do 2 MWe/MWth włącznie;

Powyższe limity dotyczą poszczególnych rodzajów energii oddzielnie – bez możliwości sumowania różnych rodzajów energii ze sobą.

Dofinansowywane będą projekty realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Źródło: FunduszeEuropejskie.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia