Promowanie geotermalnych systemów centralnego ogrzewania w Europie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

MM1

Promocja geotermii wśród przedstawicieli samorządów lokalnych i instytucji odpowiedzialnych za produkcję i dystrybucję energii cieplnej to istotne zagadnienie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Istotne jest to dla osiągnięcie 19% udziału OZE  w całkowitej produkcji energii cieplnej w roku 2020 w Polsce.


Wykorzystanie energii geotermalnej
do celów ciepłowniczych staje się co prawda coraz bardziej powszechne  w  Europie,  konieczne  są  jednak  działania  promujące  wykorzystanie  geotermii  dla  potrzeb  systemów  centralnego  ogrzewania.  Systemy  geotermalnego  centralnego  ogrzewania  w  Polsce  były  przedmiotem  warsztatów,  które  odbyły  się  w  Krakowie  19  marca  2013  roku.  Dotyczyły  one  barier  prawnych  i  rynkowych  dla  geotermalnego  ciepłownictwa  sieciowego  w Polsce na tle stanu obecnego i perspektyw rozwoju  w Europie, a zostały zrealizowane w ramach Projektu  IEE „Promote Geothermal District Heating Systems in  Europe” (GEODH). W projekcie uczestniczy 10 partnerów: z Bułgarii, Danii, Francji, Holandii, Polski, Słowacji,  Słowenii, Węgier, Włoch oraz Europejska Rada Energii  Geotermalnej (EGEC) – inicjator i koordynator projektu.  Ze strony polskiej udział bierze Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. (…)

MM
W  Europie  działa  216  geotermalnych  systemów  ciepłowniczych o łącznej mocy zainstalowanej 4900  MWth. Do roku 2015 planowane jest uruchomienie 170 nowych ciepłowni geotermalnych, w których moc zainstalowana wyniesie ok. 4000  MWth. Obecny stan rozpoznania zasobów  geotermalnych  na  obszarze  Polski  pozwala  wytypować  zbiorniki  geotermalne   o największym znaczeniu dla wykorzystania w celach ciepłowniczych – rejon Podhala oraz Niżu Polskiego. Potwierdzeniem  tych warunków są prosperujące od wielu  lat przedsiębiorstwa ciepłownicze w Mszczonowie i na Podhalu, które pokazują, że  mimo  pewnych  problemów  eksploatacyjnych, ciepłownictwo geotermalne jest  konkurencyjne  ekonomicznie  nie  tylko   w teorii. Należy również zauważyć, że aby  geotermalne  systemy  ciepłownicze  dobrze funkcjonowały i były dobrą praktyką,  trzeba  promować  modernizację  systemów,  projektowanie  systemów  o  obniżonym  parametrze  zasilania  (systemów  niskotemperaturowych) oraz wykorzystanie kaskadowe. (…)

Wracając do projektu, prace w ramach  GEODH obejmują m.in. ocenę i przedstawienie potencjału dla geotermalnych systemów centralnego ogrzewania w krajach  jego partnerów, w powiązaniu z zapotrzebowaniem  rynkowym  na  ciepło  w  skali  krajów  i  wybranych  regionów.  Istotnym  zagadnieniem  jest  tu  wspomniana  identyfikacja  i  analiza  barier  rozwoju  geotermalnych  systemów  ciepłowniczych,  co  przełoży się na opracowanie rekomendacji dla regionalnych i lokalnych przepisów  dotyczących tej kwestii. Zagadnienie nie  będzie,  rzecz  jasna,  pełne  bez  opracowania propozycji skutecznych sposobów  finansowania  i  zarządzania  projektami  ciepłownictwa geotermalnego. (…)

Istotnym  warunkiem  skutecznej  realizacji  projektu  jest  szeroko  rozumiana  współpraca  między  partnerami  oraz  aktywny  udział  przedstawicieli  decydentów  krajowych, samorządów lokalnych, operatorów  sieci  ciepłowniczych  i  innych  podmiotów. Z punktu widzenia Unii Europejskiej oczekuje się, iż projekt przyczyni się  do  wprowadzenia  bardziej  sprzyjających  warunków  prawnych,  administracyjnych   i  finansowych  dla  geotermalnych  systemów  centralnego  ogrzewania  oraz  wzrostu  ich  liczby  w  krajach  europejskich,  co  wpisuje się w politykę energetyczną i klimatyczną kreowaną przez wspólnotę.
Źródła: 
•     Promowanie systemów geotermalnego  centralnego ogrzewania w Europie, ulotka  informacyjna, 2013
•     EGEC, Geothermal District Heating Market   in Europe, 2012
•     Günther Oettinger, Komisarz EU ds. Energii, materiały konferencyjne: The Icelandic   Geothermal Conference/Reykjavik, 2013
Magda Wojdyła
Michał Kaczmarczyk
 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  Katedra Surowców Energetycznych
2013 3 GE

Czytaj całość w GLOBEnergia 3/2013