Nowy termin wejścia w życie wskazanych przepisów ma  pozwolić na zakończenie prac legislacyjnych związanych z kolejną nowelizacją ustawy o OZE tzw. techniczną, którą przygotowuje właśnie Ministerstwo Energii.

 
O ile wytwórcy posiadający duże instalacje OZE mogą być mniej lub bardziej zadowoleni ze zmian, to nowelizacja może w główniej mierze uderzyć w osoby, które posiadają własne mikroinstalacji prosumenckie.
 
Ustawa z 20 lutego 2015 r. przewidywała, bowiem, że od 1 stycznia 2016 r. producenci posiadający własne przydomowe instalacje będą mogli skorzystać z tzw. taryf gwarancyjnych, czyli stałych cen odkupu wytworzonego przez nich prądu. System ten w konsekwencji zachęcił wiele osób do wybudowania tego typu instalacji. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy będą mogli skorzystać z tzw. taryf gwarantowanych. Zgodnie z przyjętą w lutym ustawą o OZE – taryfy gwarantowane mają otrzymać nowobudowane mikroinstalacje o mocy do 3 kW oraz do 10 kW. Ustawa nie precyzowała jednak terminu „nowo budowane”, a także nie wskazywała, w jaki sposób ma odbywać się weryfikacja ustawowych progów łącznej mocy, po przekroczeniu, której wsparcie nie będzie mogło być już przyznawane.
W nowym projekcie Ministerstwo Energii wprowadza natomiast art. 39b, zgodnie, z którym każdy prosument, który będzie chciał skorzystać z taryf gwarantowanych, będzie zobowiązany przed dniem rozpoczęcia inwestycji do złożenia pisemnej deklaracji Prezesowi URE o zamiarze korzystania z pomocy publicznej. Natomiast przez pojęcie rozpoczęcia inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie budowy, zakup, instalowanie, eksploatację albo modernizację mikroinstalacji lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń wchodzących w skład mikroinstalacji lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.
W deklaracji konieczne będzie podanie rodzaju instalacji, jaką prosument zamierza zamontować, oraz przewidywaną kwotę dofinansowania liczoną w 15-letnim okresie wytworzenia.
 
Takie regulacje spowodują, że Prezes URE będzie mógł na bieżąco monitorować liczbę oraz moc instalacji, a także ewentualne przekroczenia progów mocy. Dodatkowo w momencie przekroczenia łącznej mocy Prezes URE zobowiązany będzie niezwłocznie podać tę informację w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Prosumenci, którzy takiej deklaracji nie złożą lub ich wniosek będzie miał braki, otrzymają za odsprzedaną energię do sieci 100 proc. średniej ceny sprzedaży na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. 
 
Martyna Węglewska
aplikant radcowski
 
 
Źródło: GLOBEnergia 1/2016

Cały artykuł w GLOBEnergia 1/2016