Mówiąc o rozszerzeniu definicji prosumenta, twórcy programu mówią o sektorze MŚP czyli o małych i średnich przedsiębiorcach. Wiele pytań zarówno na branżowych forach jak i w mailach na redakcję dotyczy szczegółów tego programu.

Dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z rządowym wsparciem w temacie wytwarzania energii i postawieni sią przed koniecznością wgłębnej analizy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wszystko może być jasne i oczywiście. Zaczerpnęliśmy więc wiedzę z kilku źródeł, by nie było już niepewności – prosumentem będzie mógł być zarówno mikro jak i mały oraz średni przedsiębiorca.

Prosument również dla mikroprzedsiębiorców

W pytaniach do redakcji często pytacie Państwo o to, co z mikroprzedsiębiorcami – czy będą mogli korzystać z systemu opustów. Otóż tak!
Mamy na to oficjalne potwierdzenie z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W komunikacie czytamy, że wypracowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE pakiet zmian do noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), nie różnicuje przedsiębiorców pod względem ich wielkości.

– Każdy przedsiębiorca, którego przeważającą działalnością nie jest wytwarzanie energii będzie mógł być objęty statusem prosumenta pod warunkiem, że wytwarza energię elektryczną w mikroinstalacji do 50kW wyłącznie z OZE. Dlatego mikroprzedsiębiorcy także będą mogli być objęci statusem prosumenta energii odnawialnej – brzmi komentarz dla redakcji.

MŚP a mikroprzedsiębiorcy!

Określenie „małe i średnie przedsiębiorstwa” odnosi się do wspomnianej wcześniej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Obejmuje przedsiębiorstwa, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekraczał 50 mln euro, oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekraczał 43 milionów euro.

Zgodnie z przytoczoną ustawą, w grupie tej wyróżnia się podkategorie takie jak „mikroprzedsiębiorca”, „mały przedsiębiorca” i „średni przedsiębiorca”. Choć powszechnie stosowane w debacie publicznej pojęcie „małe i średnie przedsiębiorstwa” zdaje się dotyczyć jedynie tych dwóch ostatnich podkategorii, to w praktyce częstokroć obejmuje również mikroprzedsiębiorców. – komentuje dla redakcji Piotr Kwiatkowski, doradca OZE i analityk biznesowy.

Przedsiębiorcy prosumentami – kto skorzysta najbardziej?

Koncepcja rozszerzenia definicji prosumenta o sektor przedsiębiorców jest jak najbardziej słuszna – ma zapewnić niezależność energetyczną przedsiębiorców i jednocześnie uchronić ich przed nieoczekiwanym wzrostem cen energii elektrycznej. Można się jedynie zastanawiać, czy dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie korzystania z systemu opustów dla instalacji o mocy do 50 kW.

Trudno jednoznacznie wskazać która kategoria przedsiębiorców najbardziej skorzysta na systemie opustów, gdyż skala korzyści nie wynika wprost z wielkości przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie do nowelizacji ustawy OZE wskazuje, że celem zmian jest usunięcie barier i obciążeń regulacyjnych dla rozwoju wykorzystania OZE przez sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, bez wyraźnego wskazania na którąkolwiek z tych kategorii – dodaje Kwiatkowski.

Przypomnijmy, że korzystanie z sytemu opustów polega na oddawaniu i odbieraniu do sieci energii elektrycznej, jeżeli energii elektryczna nie jest zużywana na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarcza. Dzięki temu systemowi nadwyżki energii elektrycznej, np. wyprodukowane przez instalację fotowoltaiczną latem, można wykorzystać pomniejszając rachunek za prąd w okresie zimowy.

Właśnie dlatego warto zaznaczyć, że dla korzystających z opustów kluczowe znaczenie ma odpowiednie zwymiarowanie instalacji, aby zapobiec generowaniu nieskonsumowanych nadwyżek produkcji energii.

Piotr Kwiatkowski zwraca również uwagę na inny czynnik mający znaczenie na osiągane korzyści – zarządzanie energią. Zdaniem Kwiatkowskiego zużycie energii w jak największym stopniu powinno pokrywać się czasowo z jej wytwarzaniem.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia