Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 kredytów bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

 
 
Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 03.08.2015 r. do 11.09.2015 r.


Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2015-2016 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 40 mln zł.
 
W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w styczniu br. nastąpiły następujące istotne zmiany w programie priorytetowym:
  • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
  • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
  • wydłużono termin na zawieranie umów z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
  • podniesiono maksymalną kwotę składanego przez banki wniosku o udostępnienie środków do 40 mln zł;
  • zmieniono zapisy dotyczące wynagrodzenia banków: obecnie prowizja w pierwszym roku kredytowania wynosi maksymalnie 3% kwoty wypłaconego kredytu, a w każdym kolejnym rozpoczętym okresie kredytowania 1,5%.
Ponadto wprowadzono szereg zmian w warunkach współpracy pomiędzy bankami a NFOŚiGW.
 
Przypomnimy, że na dzień dzisiejszy, w ramach programu Prosument, współpracuje z NFOŚiGW tylko BOŚ BANK.

Źródło: NFOŚiGW