Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o OZE Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8. W interpelacji wskazuje się, że energia elektryczna wyprodukowana z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który tę energię zużywa, jest zwolnione od akcyzy na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

„Jak się wydaje, przepis ten odnosi się do rozliczenia prosumenta, gdyż energia pobrana przez prosumenta z sieci, a podlegająca rozliczeniu zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o OZE, jest traktowana jako zużycie energii wyprodukowanej przez prosumenta. Konsekwentnie nie jest nawet konieczna weryfikacja, kto faktycznie pobraną energię zużywa, ponieważ już samo jej pobranie jest klasyfikowane jako zużycie. Konsekwentnie należy przyjąć, że prosument zużywający wytworzoną przez siebie energię elektryczną, którą wcześniej wprowadził do sieci, a następnie z tej sieci pobrał, może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do tej energii.”

Poseł zaznacza jednocześnie, że pobranie przez prosumenta energii elektrycznej z sieci, która podlega rozliczeniu, nie jest sprzedażą energii nabywcy końcowego na terytorium kraju.

Chociaż zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię, jest zwolnione z opodatkowania akcyzą na podstawie Rozporządzenia, to co do zasady – zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej – powstaje obowiązek podatkowy. W związku z tym poseł pytał:

  • Czy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta, o którym mowa powyżej, korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?
  • Czy pobranie z sieci przez prosumenta energii elektrycznej podlegającej rozliczeniu zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o OZE nie jest sprzedażą energii nabywcy końcowemu na terytorium kraju, o której mowa w odpowiednim artykule ustawy o podatku akcyzowym?

W odpowiedzi na interpelację Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, podkreśla, że zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym sprzedaż oznacza czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot – wydanie energii elektrycznej prosumentowi powoduje przeniesienia jej posiadania i/lub własności na prosumenta, co oznacza, że w rozumieniu ustawy dochodzi do jej sprzedaży.

Jednocześnie podatnikiem podatku akcyzowego z tego tytułu jest podmiot, który dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec którego zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą. Zatem to dystrybutor dokonujący sprzedaży na terytorium kraju energii elektrycznej nabywcy końcowemu (prosumentowi) z tytułu tej sprzedaży odprowadza należną akcyzę. Podmiotem uprawnionym do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest bowiem prosument a nie dystrybutor energii elektrycznej będący w omawianym przypadku podatnikiem podatku akcyzowego. Na prosumencie natomiast nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu pobranej energii elektrycznej.

Źródło: Sejm RP
Opracowanie: redakcja GLOBEnergia