Z powodu szeregu pytań i niejasności, związanych z programem PROSUMENT, przygotowaliśmy dla Państwa podstawowe zagadnienia związane uzyskiwaniem środków finansowych na realizację inwestycji  wykorzystujących OZE.

Co to jest Prosument?    Prosument jest to program dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów.
Kto może się o to starać? Do tej pory ogłoszono nabór wniosków dla:
• Samorządów
• WFOŚiGW
Oznacza to, że w osoba prywatna może złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem samorządu, ale istotne jest aby planowana instalacja służyła na potrzeby budynku mieszkalnego. Osoba starająca się o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania budynkiem (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste).
Na jaki czas jest przewidziany?                • 2014-2020 wdrażanie programu
• 2014-2018 alokacja środków
• Do 2020 r wydatkowanie środków
Jakiego typu urządzenia mogę zainstalować?       Program PROSUMENT dotyczy instalacji do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Można więc instalować:
• źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
• małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
• mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
Do kiedy można składać wniosek?          •Przyjmowanie wniosków odbywa się w sposób ciągły.
W jakiej formie wypłacane są środki? • Pożyczka
• Dotacja
Jakie są warunki  otrzymania dofinansowania • Pożyczka i dotacja wynosi do 1 000 tys zł.
• Pożyczka jest udzielana razem z dotacją – nie można otrzymać jedynie pożyczki
• Oprocentowanie pożyczki 1 % w skali roku
• Pożyczki spłacane w okresach kwartalnych
• Pożyczka jest udzielana na okres maksymalnie 15 lat od daty pierwszej wpłaty
• Karencja przy udzielaniu pożyczki do 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia
Jaki mam czas na realizację przedsięwzięcia? •Na realizację inwestycji, osoba odbierająca dofinansowanie ma 24 miesiące, od daty zawarcia umowy dla jednostek samorządu terytorialnego, a 18 miesięcy dla środków udzielanych przez banki i fundusze wojewódzkie.
Czy mogę dostać dofinansowanie na inwestycję, która już pracuje? •Niestety nie! dofinansowaniu nie podlegają instalacje zakończone przed dniem złożenia w NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie
Kiedy zostaną wypłacone środki? • Wypłata transzy Pożyczki nastąpi nie później niż w terminie 15 dni od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych, chyba, że NFOŚiGW dostrzeże pewne nieprawidłowości i braki we wniosku
• Środki wypłacane są po złożeniu w NFOŚiGW umowy, która zawiera zobowiązanie do montażu instalacji, potwierdzenie spełnienia wszystkich kryteriów i określenia wielkości rocznego uzysku energii
Czy urządzenia, które kupuje muszą spełniać jakieś wymagania? •Oczywiście!  Powołując się na NFOŚiGW, urządzenia powinny być jak najwyższej jakości, a okres gwarancyjny nie powiniej być krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji
Czy ktoś zwróci mi koszty poniesione na realizację Umowy? •Nie! Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Beneficjent
Czy muszę przedstawić sposób wydawania pieniędzy? •Oczywiście! Po zakończeniu realizacji inwestycji, w ciągu 45 dni od zakończenia realizacji inwestycji, zobowiązani jesteśmy przedłożyć NFOŚiGW rozliczenie końcowe wykorzystania Pożyczki