Prywatna infrastruktura EV

PSPA szacuje, że w perspektywie do 2025 r., w obszarze infrastruktury prywatnej i półprywatnej, PSPA szacuje polski potencjał nawet na 110 tys. punktów.

Przed świętami Bożego Narodzenia tj.  18 grudnia 2020 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji, ukazał się projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru. O dofinansowanie będą się mogły ubiegać podmioty publiczne takie jak przedsiębiorstwa i samorządy, oraz prywatne tj. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Jest to duża szansa dla osób chcących zainwestować w samochód elektryczny, ale posiadających tylko mieszkanie.

W przypadku przydomowych ładowarek EV, wsparcie instalacji jest rozważane w nowej edycji programu Mój Prąd. Mieszkańcy budynków jednorodzinnych bez większego problemu ładują samochody w swoich domach, jednak tylko 2 proc. kierowców EV, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych, ma taki komfort. Obecnie w MKiŚ oraz NFOŚiGW trwają zaawansowane prace nad nową wersją programu. Z dofinansowania będą mogły skorzystać najprawdopodobniej osoby fizyczne, chcące zainstalować ładowarki w domach. Nie są znane na razie szczegóły co do rozszerzonej wersji programu.

Ogólnodostępna infrastruktura EV

Według danych na koniec listopada 2020 r., na terenie Polski funkcjonowało 1324 ładowarek EV, co daje 2532 punktów ładowania. Co trzecia z nich (32 proc.) stanowiła stację ładowania prądem stałym (DC), pozostałe 68 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego. W ciągu 12 miesięcy sieć ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce zwiększyła się o 26 proc.

47 proc. stacji w ramach ogólnodostępnej sieci jest w zasobach 10 największych operatorów w Polsce. Liderem jest GreenWay Polska, który obejmuje 15 proc. rynku. Inni operatorzy to PKN Orlen, Tauron, PGE, Energa Grupa Orlen, EV+, innogy, Revnet, GO+EAuto oraz Grupa Lotos.

60 proc. wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce zlokalizowanych jest w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Najwięcej ładowarek jest w Warszawie oraz w Katowicach. Znaczne ilości są także w Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Tym samym najwięcej ładowarek EV w ogólnodostępnej sieci znajduje się w woj. mazowieckim. 27 proc. instalacji znajduje się na terenie publicznych parkingów, 22 proc. w galeriach handlowych, 15 proc. – w hotelach. Na jeden ogólnodostępny punkt ładowania przypada mniej niż 7 osobowych samochodów z napędem elektrycznym (BEV i PHEV).

PSPA szacuje, że uwzględniając potencjalne wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 2025 r., w Polsce może powstać 48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania EV.

PSPA szacuje, że w najbliższych latach zwiększy się dynamika przyrostu liczby punktów ładowania. Do 2025 r. powstanie 48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania EV.

Dopłaty do punktów ładowania

Pomimo, że każdego roku sieć stacji ładowania w Polsce zwiększa się o 30 proc. i na drogach znajduje się 17121 samochodów z napędem elektrycznym (stan na koniec listopada 2020 r.), rząd zapowiedział wsparcie inwestycji w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych. Celem projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru jest zwiększenie dynamiki rozbudowy ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury dla samochodów elektrycznych w Polsce. Szacunki PSPA uwzględniają m.in. efekt potencjalnego wdrożenia dotacji do budowy ogólnodostępnych i niepublicznych punktów ładowania przewidzianych w najnowszym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, planowane zmiany legislacyjne w obszarze Ustawy o elektromobilności.

Projekt z rozporządzenia zakłada dofinansowanie do punktów ładowania o mocy do 150 kW lub ich zwiększenia do 150 kW. Ustalono górną granicę wsparcia dla punktów prywatnych (o mocy do 11 kW – 7 500 zł, do 22 kW – 10 000 zł, do 100 kW – 27 500 zł, do 150 kW – 47 500 zł). Na wsparcie budowy infrastruktury ładowania w Polsce przeznaczonych zostanie do 800 mln zł, z czego 100 mln już w przyszłym roku. Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Maciej Mazur, prezes PSPA, wyjaśnia, że rozbudowując sieć ładowarek EV należy działać dwutorowo: trzeba wdrożyć system wsparcia finansowego przy jednoczesnej zmianie części przepisów. Zapisy rozporządzenia wyglądają obiecująco, ale konieczna jest także akceptacja polskich przepisów przez Komisję Europejską w ramach procedury notyfikacji, a także samo ogłoszenie programu dofinansowania przez NFOŚiGW.

Nie są to jedyne regulacje wspierające rozwój elektromobilności w Polsce. 20 listopada 2020 r. na stronach RCL ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Ma być to pierwsza, tak kompleksowa nowelizacja ustawy określającej ramy prawne rozwoju i funkcjonowania elektromobilności w Polsce. Zmianie mają ulec m.in. przepisy dotyczące instalacji i funkcjonowania stacji ładowania, a także obowiązki ich operatorów. Znowelizowana ustawa ma zawierać również regulacje uwzględniające założenia tzw. dyrektywy budynkowej.

Przedstawiciel PSPA Maciej Mazurs wskazuje, że Polska powinna również przyspieszyć prace nad transpozycją unijnej Dyrektywy 2018/844, która m.in. wyznacza obowiązki deweloperów dotyczące prywatnej infrastruktury ładowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

E-Taryfa

9 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MKiŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które wprowadza do polskiego prawa tzw. E-Taryfę dedykowaną operatorom ogólnodostępnych stacji ładowania. Projekt wyodrębnienia nowej taryfy, który wsparła cała polska branża elektromobilności, jest odpowiedzią na nadmierne obciążenie ładowarek wysokimi opłatami o charakterze stałym, niezależnymi od poziomu wykorzystania stacji, a zatem jej przychodów. Regulacje dotyczące nowej taryfy wejdą w życie już 01 kwietnia 2021 r.

Czy cel miliona samochodów elektrycznych jest realny? Odpowiada MKiŚ

Poseł Wojciech Król wystosował interpelację do Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat rozwoju elektromobilności w Polsce. Król pyta się rządu, czy wywiąże się z obietnicy i do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździło milion samochodów elektrycznych.

W imieniu MKiŚ odpowiedział wiceminister Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE. Wiceminister tłumaczy w odpowiedzi z dnia 7.01.2021 r., że dla MKIŚ milion samochodów elektrycznych jest ambitnym celem oraz kierunkiem, do którego dąży resort w perspektywie do 2025 r.

Podstawowym założeniem dotyczącym wzrostu liczby samochodów elektrycznych w Polsce jest zrównanie się w najbliższych latach cen pojazdów elektrycznych oraz tych napędzanych benzyną silnikową lub olejem napędowym, co nastąpi to na przełomie 2022 i 2023 r. Istotnymi czynnikami popularyzującymi użytkowanie EV jest m.in. zwolnienie pojazdów nisko- i zero-emisyjnych z akcyzy, umożliwienie poruszania się tymi pojazdami po buspasach oraz zwolnienie z opłat za parkowanie w centrach miast.

Minister przypomniał, że NFOŚiGW w czerwcu 2020 r. ogłosił trzy nowe instrumenty wsparcia finansowego rynku elektromobilności. Nabór wszystkich programów rozpoczął się 26 czerwca i trwał do końca lipca 2020 r. Programy jako pilotażowe, pozwoliły poznać oczekiwania podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Nabory na przełomie I i II kwartału 2021 r.

Zyska zapewnia, że doświadczenia zostaną wykorzystane w pracach przygotowawczych i wdrożeniowych kolejnych programów wsparcia rynku elektromobilności. Uruchomienie następnych naborów planowane jest na przełomie I i II kwartału 2021 r.

MKiŚ oczekuje, że atrakcyjne dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych przełoży się na wzrost ich liczby.

Źródła: PSPA, Sejm/ Redakcja: Patrycja Rapacka 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom