Rosnące ceny zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych powodują wzrost kosztów energii elektrycznej, co może wpływać na rentowność oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. Dotyczy to szczególnie takich branż jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza, które są uznawane za energochłonne. W związku z tym, blisko 300 przedsiębiorstw może otrzymać prawie 900 mln zł rekompensat za 2019 rok.

Jak podkreślał Prezes URE Rafał Gawin, system rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage).

Rekompensaty

Wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ustawa z lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, wprowadziła możliwość przyznawania przez Prezesa URE rekompensat finansowych przedsiębiorstwom działającym w sektorach przemysłu energochłonnego.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa URE, a ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane we wniosku. URE przygotował już i opublikował formularze do generowania wniosków dla firm, które chcą skorzystać z nowego systemu wsparcia.

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia, jakie może otrzymać wnioskodawca jest uzależniona od szeregu czynników. Jednym z nich jest maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel, który dla 2019 i 2020 roku został określony w ustawie i wynosi po 890 mln na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 i nie mogą wynosić więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków.

URE podkreśla, że jeśli przedsiębiorstwo skorzystało z pomocy publicznej w formie rekompensat wynikających z tzw. ustawy prądowej, czyli Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, nie będzie uprawniony do skorzystania z rekompensat dla odbiorców energochłonnych.

Jak otrzymać wsparcie?

Urząd Regulacji Energetyki przygotował na swojej stronie internetowej zakładkę dedykowaną podmiotom działającym w wyszczególnionych w ustawie sektorach i podsektorach energochłonnych, gdzie można znaleźć potrzebne informacje wraz z formularzem do generowania wniosków o przyznanie rekompensat w wersji umożliwiającej jego przekazanie w postaci elektronicznej.

Dodatkowo, Ministerstwo Rozwoju we współpracy z URE przygotowało dla przedsiębiorców poradnik z wyjaśnieniami, który ma ułatwić przedsiębiorcom nie tylko oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat, ale także odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Do kiedy złożyć wniosek i kiedy przedsiębiorca otrzyma wsparcie?

Wniosek o rekompensatę należy złożyć do 31 marca 2020 roku. Do 30 września Prezes URE wyda decyzję w sprawie wysokości przyznanej rekompensaty lub odmowy jej przyznania. Do 7 października URE przekaże do BGK wykaz przedsiębiorstw, które do 6 listopada otrzymają rekompensatę.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia