Inauguracja konsultacji

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Aby z nich skorzystać, Polska tak jak inne kraje musi przedstawić plany odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy po pandemii Covid-19 zakłada wzrost produktywności, wydajności i konkurencyjności gospodarki – poinformował podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki. Inwestycje mają wesprzeć zieloną i cyfrową transformację Polski. Rząd wyraża przekonanie, że środki z KPO pozwolą gospodarce wrócić na szybką ścieżkę rozwoju gospodarczego po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa.

– Musimy przygotować jak najlepiej KPO. Czas na jego złożenie jest do końca kwietnia, nie mamy tu żadnych opóźnień. Jesteśmy w stałym, roboczym kontakcie z Komisją Europejska i jestem przekonany, że dokument, który przygotujemy będzie jednym z najlepszych w Europie – wicepremier i szef resortu Rozwoju Pracy i Technologii, Jarosław Gowina.

W sumie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło 1200 projektów zgłoszonych przez resorty zaangażowane w prace nad KPO, regiony oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Pomysły były zbierane od lipca do sierpnia 2020 r.. Równolegle powstała matryca KPO zawierająca reformy oraz typy projektów do dofinansowania z KPO. Od listopada Polska prowadziła dialog nieformalny z KE w tej sprawie.

Środki finansowe

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 mld zł
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 mld zł
  • transformacja cyfrowa – 13,7 mld zł
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 mld zł
  • zielona i inteligentna mobilności – 27,4 mld zł

Celem głównym komponentu KPO “zielona energia i zmniejszenie energochłonności” jest ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju. Inwestycje w ramach KPO mają na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz adaptację do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że ramach konsultacji KPO odbędą się trzy spotkania, podczas których prowadzone będą debaty nt. poszczególnych obszarów wsparcia, zgodnie z poniższym harmonogramem:

– 2 marca br. – spotkanie dot. komponentów „Zielonej energii i zrównoważonej mobilności”,

– 4 marca br. – spotkanie dot. „Zwiększenia dostępu i wzmocnienia jakości funkcjonowania służby zdrowia”

– 9 marca br. – spotkanie dot. „Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz transformacja cyfrowa”.

W trakcie każdego spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. omawianych obszarów wsparcia w KPO, a także odbędzie się debata przedstawicieli resortów właściwych dla danego obszaru, ekspertów, przedstawicieli świata nauki, partnerów społecznych i gospodarczych, jak również samorządowców.

Źródło: MRiT, MKiŚ

Redakcja GLOBEnergia