Przejście na taryfę dynamiczną – co z dotychczasową umową? Będą kary?

taryfy dynamiczne, zapisy umowy, zerwanie umowy,

Aby korzystać z taryf dynamicznych na energię elektryczną, które dla odbiorców końcowych będą dostępne od sierpnia 2024 roku, trzeba będzie zerwać dotychczasową umowę na podstawie której obecnie dostarczana jest energia elektryczna, lub ją aneksować. O te i inne ryzyka prawne związane z opcją skorzystania z taryf dynamicznych pytamy Jakuba Plebańskiego - starszego prawnika w Kancelarii Rödl & Partner. 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia
taryfy dynamiczne, zapisy umowy, zerwanie umowy,

Podziel się

 Różnicą fundamentalną między taryfami terminowymi obowiązującymi obecnie, a dynamicznymi, które mają zostać wprowadzone dla klientów końcowych od sierpnia b.r. polega na sposobie kształtowania się ceny energii elektrycznej. Obecnie obowiązujący system taryf terminowych bazuje na określeniu stałej ceny w oparciu o którą rozliczana jest sprzedaż energii elektrycznej przez cały rok. Jakub Plebański, z którym rozmawiamy na temat nowego mechanizmu zakupu energii elektrycznej widzi w tym rozwiązaniu zarówno plusy, jak i minusy. 

  • Z jednej strony obecny system jest przewidywalny, a sam tryb zatwierdzenia taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nakazuje weryfikację, czy taryfa zapewnia ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat.  Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że rozliczanie się w oparciu o taryfę terminową nie pozwala korzystać odbiorcom z szans jakie pojawiają się w ramach rozliczeń na rynku regulowanym energii. Zdarza się, że kształtujące się na nim ceny wypadają znacznie korzystniej niż te określane w taryfach terminowych - opowiada nam prawnik. 

Za przykład podaje chociażby godziny poranne, kiedy notowane jest mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną albo okresów, gdy sytuacja pogodowa pozwala na gwałtowne zwiększenie się poziomu generacji z odnawialnych źródeł energii. 

  •  Taryfa dynamiczna odzwierciedlać ma wahania na wspomnianym rynku energii, zwłaszcza na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego. Oczywiście jest to zarazem szansa, jak i ryzyko, a wybór taryfy dynamicznej powinien być poprzedzony refleksją, czy odbiorca jest w stanie elastycznie przesunąć część swojego zapotrzebowania energetycznego na momenty występowania niższych cen energii -  komentuje Plebański.

Zerwanie dotychczasowej umowy - kogo dotkną kary?

W przypadku odbiorców końcowych związanych umowami na dostarczanie energii, korzystanie z taryf dynamicznych wymagać będzie ich aneksowania. Należy również założyć, że część z odbiorców skłonna będzie do wypowiedzenia dotychczasowej umowy na podstawie której dostarczana jest energia elektryczna. Nasz rozmówca wskazuje, że największą czujność powinny w tym temacie mieć osoby, które w tym celu będą wypowiadały umowę na czas oznaczony. 

  • W przypadku przedterminowego wypowiedzenia umowy na czas oznaczony może ona uwzględniać kary umowne. W odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych, a także odbiorców końcowych będących mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w zakresie w jakim zużywają energię na potrzeby podstawowej działalności, wymiar wspomnianych kar umownych został ograniczony w ustawie prawo energetyczne i nie może przekraczać wysokości bezpośrednich strat ekonomicznych, jakie poniosło przedsiębiorstwo energetyczne w wyniku rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony przez odbiorcę końcowego - komentuje starszy prawnik kancelarii  Rödl & Partner.

Swobodnie mogą się w tej sytuacji czuć osoby, które mają umowę na czas nieoznaczony. 

  • Kary nie mogą być nałożone na odbiorcę końcowego w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony - wyjaśnia nam Jakub Plebański.

Wprowadzenie nowych taryf dynamicznych na energię elektryczną od sierpnia bieżącego roku stawia przed odbiorcami końcowymi szereg wyzwań oraz możliwości. Jednakże, zgodnie z naszymi rozmowami z ekspertami prawnymi, zmiana taryf wymaga zerwania dotychczasowych umów. Jak zauważa Jakub Plebański, starszy prawnik z Kancelarii Rödl & Partner, ten krok może nie być pozbawiony ryzyka, zwłaszcza dla osób, które decydują się wypowiedzieć umowę na czas oznaczony.

W świetle tych informacji, istotne jest, aby konsumentów poinstruować o możliwych konsekwencjach zerwania umowy oraz zapewnić im wsparcie w podejmowaniu decyzji, które będą najlepiej odpowiadać ich potrzebom i sytuacji. 

Poza  kwestią odejścia od dotychczasowej umowy, czy systemów informatycznych typu CSIRE istotne jest posiadanie licznika zdalnego odczytu, a niebagatelne znaczenie będzie miało posiadanie magazynu energii oraz systemu zarządzania energią. 

Materiał powstał we współpracy z Kancelarią

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia