W pierwszym przetargu, ogłoszonym w kwietniu 2016 r., na wykonanie instalacji o łącznej mocy 715 kWp wygrała oferta firmy Opeus Energia Sp. z o.o. Jak ustaliła redakcja GLOBEnergia, pod koniec sierpnia 2016 r. do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy wpłynął wniosek o upadłość tego największego w Polsce wykonawcy farm PV. Gmina informowała nas, że nie planowała odstąpić od umowy z firmą Opeus, ponieważ w przypadku rozwiązania umowy nie mogłaby ponownie ogłosić przetargu z uwagi na brak czasu na ponowne przeprowadzenie całej procedury przetargowej oraz wykonania robót, co jest związane z okresem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na 3 dni przed upływem pierwotnego terminu realizacji zamówienia, 28 października 2016 r., Gmina ogłosiła jednak kolejny przetarg, kompletnie przecząc poprzednim doniesieniom.

22 grudnia 2016 r. do informacji podano, która oferta okazała się być najkorzystniejsza. Gmina po przeprowadzeniu oceny ofert dokonała wyboru oferty konsorcjum firm: Lider – PVTEC Polska Sp. z o.o. z Wierzchosławic i Energia Invest S.A. z Gdańska. Teraz od tej decyzji odwołuje się jedna ze spółek startujących w przetargu. Zamawiającemu zarzuca naruszenie aż 8 zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in nie odrzucenie oferty z rażąco niską cena oraz oferty posiadającą błędy formalne.

Z wyliczeń wynika, że dla większości zadań ceny za kWp instalacji PV proponowana przez Konsorcjum, które wygrało przetarg, jest jeszcze niższe niż te oferowane przez Opeus w pierwszym przetargu, gdzie również pojawiły się oskarżenia o zaniżenie ceny oferty.

O dalszych losach tego przetargu i rozwoju sytuacji będziemy informować wraz z upływem czasu i napływem nowych informacji w tej sprawie.

Opracowano na podstawie: informacja jednego z uczestników przetargu