Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji wytwarzającej energię elektryczną, której właściciel jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy i której moc zainstalowana nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, po uprzednim zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo- rozliczeniowego.
Przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej może odbywać się też na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.

Dodatkowym atutem mikroinstalacji jest to, że jej właściciel jest zwolniony z obowiązku ubiegania się o koncesję na produkcję energii elektrycznej i o wydanie warunków przyłączenia. Zdecydowanie łatwiej przebiegnie cały proces, jeśli moc instalacji nie będzie przekraczała mocy przyłączeniowej obiektu. Po wykonaniu instalacji wystarczy zgłoszenie instalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) celem przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Koszty przyłączenia mikroinstalacji leżą po stronie OSD.

Składając wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, należy podać poniższe informacje:

  • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy,
  • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci (np. elektrownia fotowoltaiczna, farma wiatrowa, elektrownia wodna, itp.) i jego lokalizacji,
  • przewidywalną moc przyłączeniową,
  • parametry techniczne przyłączanego źródła,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.

Wniosek podpisuje inwestor lub pełnomocnik oraz instalator, który zobowiązany jest posiadać odpowiednie kwalifikacje. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty: karty katalogowe i certyfikaty urządzeń zastosowanych na instalacji oraz schemat jednokreskowy zgłaszanej instalacji. Kolejno, składany jest wniosek o świadczenie usług dystrybucji, którego efektem jest podpisanie umowy na dystrybucję energii.  To umożliwi rozliczenie się z zakładem energetycznym na zasadzie opustów. Ostatnim elementem jest podpisanie aneksu do umowy kompleksowej, uwzględniający fakt korzystania z energii z mikroinstalacji.

Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, w tym przede wszystkim po: realizacji prac budowlano-montażowych po stronie przyłączanego podmiotu, zgłoszeniu gotowości instalacji do przyłączenia oraz dokonaniu pozytywnego sprawdzenia tej instalacji przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), sprawdzeniu układu pomiarowo- rozliczeniowego, przygotowaniu i uzgodnieniu z OSD instrukcji współpracy.

Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej do sieci operatora systemu dystrybucyjnego może nastąpić po zawarciu stosownych umów związanych ze świadczeniem usług dystrybucji.