Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaapelowało do  Prezydenta o skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 122 Konstytucji RP i skierowanie do Sejmu wniosku o ponowne rozpatrzenie nowelizacji ustawy o OZE, bądź o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie rozpatrzenia jej zgodności z Konstytucją.

Obszerna lista zagrożeń

PSEW stworzyło listę wad wprowadzonych regulacji, które bezpośrednio mogą negatywnie wpłynąć na sektor OZE w Polsce. Co więcej, niektóre z nich mogą dotknąć całą krajową gospodarkę.  Lista ma zobrazować prezydentowi wagę problemu, ukazując różnorodne negatywne efekty działania uchwalonych zmian w ustawie.

W ocenie PSEW niniejsza nowelizacja ustawy OZE wywoła katastrofalne skutki finansowe, ponieważ:

 • jest korzystna wyłącznie dla wąskiej grupy sprzedawców zobowiązanych,
  i niekorzystnie wpłynie na zmianę kosztów energii dla odbiorcy końcowego, przyczyniając się do pogłębienia alarmującej sytuacji finansowej inwestorów OZE, z których wiele to przedsiębiorstwa ze znaczącym rodzimym kapitałem,
 • nie przyczyni się do ograniczenia problemu nadpodaży świadectw pochodzenia na rynku. Wręcz przeciwnie – spowoduje wzrost ich nadpodaży przy jednoczesnym spadku wartości uprawnień majątkowych
 • pogłębia istotne problemy banków polskich oraz EBOiR oraz innych banków zagranicznych w utrzymaniu płynności finansowania inwestycji w OZE i może uniemożliwić finansowanie projektów OZE, nawet tych, które już wygrały aukcje (sektor bankowy sygnalizował to już na etapie sejmowych prac nad projektem),
 • może wywołać liczne roszczenia odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa
  w związku z potencjalnymi zmianami lub wypowiedzeniami wieloletnich kontraktów – spowoduje fale pozwów,
 • może zostać uznana za złamanie postanowień umów w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, a także Traktatu Karty Energetycznej,
 • może wymagać notyfikacji w KE (w przypadku stwierdzenia niedochowania obowiązku notyfikacji może implikować konieczność zwrotu nienależnej pomocy publicznej z odsetkami przez inwestorów, którzy nie zawinili zaistniałej sytuacji),
 • została uchwalona przez Parlament bez udziału strony społecznej w 10 dni, w czasie, kiedy może być przedmiotem rzetelnej i otwartej dyskusji w toku rzędowej nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw. W związku z takim trybem uchwalania inwestorzy nie mieli szans zgłoszenia swoich obiekcji oraz sugestii.  Zabrakło możliwości partycypacji społecznej w procesie wprowadzania nowelizacji.

Decyzja podjęta bez udziału społeczeństwa

W trybie procedowania ustawy przyjętym przez Sejm nie było możliwości zgłaszania przez stronę społeczną jakichkolwiek uwag do projektu, przez co praktycznie wyłączona jest możliwość przedyskutowania jego skutków i wzięcia pod uwagę jego oceny przez przedstawicieli branży OZE, których dotkliwe skutki ustawy w uchwalonym brzmieniu bezpośrednio dotyczą. Taki system uchwalania jest szczególnie niekorzystny dla inwestorów i prosumentów, których nowo wprowadzone zmiany bezpośrednio dotyczą. Zastali oni obecną sytuację praktycznie bez możliwości wyrażenia swojej opinii lub powstrzymania decyzji Sejmu. W związku z tym wielu z nich zaczyna wystosowywać pozwy. Dla tych, którzy już zaczynają odnosić straty (np. w wyniku konieczności renegocjacji umów opartych na dotychczasowej wysokości opłaty zastępczej), jest to obecnie jedyna metoda walki o swoje prawa.

Apel do Prezydenta szansą na zatrzymanie niekorzystnych zmian

W związku z powyższym PSEW apeluje o podjęcie działań mających na celu wstrzymanie wejścia w życie przedmiotowej regulacji w obecnym kształcie oraz o podjęcie kroków mogących realnie poprawić sytuację rynku zielonych certyfikatów np. poprzez realizację wspieranego przez branżę OZE postulatu kroczącego obowiązku umorzenia w ramach przejrzystej, jawnej i otwartej formuły prac umożliwiającej udział strony społecznej, w tym wszystkich środowisk, których regulacja bezpośrednio dotyczy a więc producentów zielonej energii” – takie sugestie można przeczytać w oficjalnym apelu wystosowanym przez organizację do Prezydenta. Ma on bowiem wynikające z Konstytucji prawo interweniowania w takich sytuacjach.

Aktywność stowarzyszeń, organizacji oraz samych prosumentów poprzez wywieranie nacisku na władze, zgłaszanie sugestii, propozycji zmian, informowanie o zagrożeniach są na dzień dzisiejszy jedną z niewielu form walki o lepszą przyszłość branży OZE i bardziej sprzyjające prawo. Równolegle, działania poszczególnych inwestorów na drodze sądowej mają na celu ograniczenie negatywnych skutków. Trudno powiedzieć, jaki rezultat będzie miał apel PSEW. Wiadomo jednak, że takie akcje świadczą o zaangażowaniu, solidarności oraz świadomości zagrożeń wynikających z wprowadzenia kontrowersyjnych nowelizacji.

Źródło: PSEW informacje prasowe

.

 

Redakcja GLOBEnergia