Rachunek prosumenta: opłaty, okres rozliczeniowy i konsumpcja energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika na dachu

Rachunek za energię elektryczną to rozliczenie zużytej energii w danym okresie. Na rachunku za energię elektryczną, niezależnie od wybranej taryfy, znajdują się dwie generalne opłaty – za sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej.

Rachunek za energię elektryczną, który otrzymuje prosument - właściciel mikroinstalacji - jest uzupełniony względem typowego rachunku o dodatkową kolumnę.

W tej dodatkowej kolumnie pokazane jest ile energii zostało wprowadzone do sieci.
Jest to energia, która rzeczywiście instalacja PV wyprodukuje na cele budynku i ten budynek będzie pobierał energię bezpośrednio podczas pracy instalacji fotowoltaicznej, a nadwyżki zostaną przesłane do sieci i tym samym to zostanie zobrazowane na rachunku.

Z punktu widzenia prosumenta, który otrzymuje rachunek za energię elektryczną, najistotniejsze na rachunku są informacje o ilości energii pobranej i ilości energii wprowadzonej do sieci.

Na rachunku podana jest ilość energii rozliczonej, a więc już zbilansowanej z tzw. opustem 0.8 lub 0.7. Ten opust oznacza “opłatę” za magazynowanie energii w sieci. Dla instalacji o mocy do 10 kWp ten współczynnik jakościowy wynosi 0,8 dla instalacji powyżej 10 kWp wynosi on 0,7.
Inaczej mówiąc, ilość energii, którą gospodarstwo konsumenckie odbierze z sieci jest pomniejszona o 20 bądź 30 % w zależności od mocy instalacji.

Czy są opłaty z których prosument jest zwolniony?

Prosument, którego instalacja wprowadza energię od sieci może tą energię odebrać w okresie, kiedy instalacji fotowoltaiczna nie pracuje, lub pracuje zbyt słabo (okresy zimowe, noc, wieczór).

Jest to energia pobrana z “wirtualnego” bufora energii, którą prosument może pobrać z uwzględnieniem “opustów”, które są jedynym kosztem.
Na rachunku za energię elektryczną można zaobserwować, że za energię pobraną z “własnego” magazynu nie ponoszone są koszty zależne od przepływu energii, tzn. opłaty:

  • za energię elektryczną
  • dystrybucyjna zmienna
  • kogeneracyjna
  • jakościowa

Jeżeli ilość energii wprowadzonej do sieci przewyższy ilość energii pobranej przez budynek, to użytkownik ponosi tylko stałe opłaty:

  • dystrybucyjną stałą
  • przejściową
  • abonamentową

Instalacja fotowoltaiczna została założona w maju. Jak wyznaczyć okres rozliczeniowy?

Instalacja fotowoltaiczna może zostać przyłączona do sieci praktycznie w każdym dniu, w każdym okresie roku. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna została przyłączona w maju, to okres rozliczeniowy liczony jest od momentu kiedy prosument otrzymał pierwszy rachunek.

Jeżeli prosumenta obowiązuje półroczny cykl rozliczeniowy, czyli dostaje on w ciągu roku dwa rachunki za energię, to energia która została wprowadzona do sieci do czerwca, czyli w tym pierwszym okresie, może być zbilansowana w ciągu kolejnych 365 dni.

Jeżeli instalacja produkuje energię w okresie od lipca do grudnia, to na odebranie wyprowadzonej w tym okresie energii z sieci prosument również ma 12 miesięcy od momentu otrzymania rachunku. Po tym, dodatkowym okresie nadwyżki energii, które nie zostaną odebrane bezpowrotnie przepadają.

Poziom auto konsumpcji - co to jest, co to znaczy i jak go widać na rachunku?

Autokonsumpcja to ilość energii, którą prosument jest w stanie wykorzystać bezpośrednio podczas pracy mikroinstalacji.

Im wyższy poziom auto konsumpcji, czyli im więcej energii zostanie zużyta bezpośrednio z instalacji, tym korzystnej dla użytkownika.

Fizycznie, na rachunku za energię nie jest wyszczególniony ten parametr. Prosument nie widzi ile energii zostało zużyte bezpośrednio. Można to jednak oszacować na podstawie produkcji energii przez falownik, odczytując z falownika ilość energii wyprodukowanej przez instalację i konfrontując to z ilością energii wprowadzonej sieci zgodnie z rachunkiem za energię.
Różnica, która pozostanie to ilość energii, którą budynek zużył bez wysyłania jej do sieci.

W standardowych, klasycznych instalacjach fotowoltaicznych, jeśli moc systemu fotowoltaicznego jest dopasowana do zapotrzebowania na energię w budynku, ten poziom auto konsumpcji jest na poziomie między 15 a 30%.

Istnieją rozwiązania i urządzenia, które zwiększają stopień auto konsumpcji i są to rozwiązania np. do inteligentnego sterowania urządzeń AGD w budynku. Można też zastosować pompę ciepła na cele ogrzewania budynku bądź też na cele przygotowania CWU.

Zobacz również