Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które przedłożyło projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, głównymi celami noweli jest wprowadzene innowacyjnych rozwiązań dotyczących m.in elektroenergetyki, paliw ciekłych i gazu oraz zmiany w zakresie polityki energetycznej. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów we wtorek 24 listopada 2020 roku.

Przyczyny wprowadzenia noweli

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje wiele przyczyn wprowadzenia nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. Jedną z nich jest brak przepisów krajowych niezbędnych do prawidłowego i skutecznego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. W Biuletynie Informacji Publicznej zostały wymienione jeszcze między innymi takie przyczyny jak: potrzeba urealnienia kosztów ponoszonych przez właścicieli pojazdów oddających energię elektryczną do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania, odzwierciedlających rzeczywiste zużycie energii elektrycznej i korzystanie z siec, czy też potrzeba zwiększenia zakresu nadzoru nad warunkami świadczenia usług magazynowania co powinno przyczynić się do zwiększenia przejrzystości zasad funkcjonowania operatora systemu magazynowania oraz wiele innych.

Projekt nowelizacji

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zostanie wdrożony m.in. system inteligentnego opomiarowania, który przewiduje zainstalowanie inteligentnych liczników pomiarowych u odbiorców końcowych. Dzięki nim, odbiorcy końcowi będą rozliczani za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia a nie, jak dotychczas, według prognoz.

Odbiorcy końcowi uzyskają dostęp do swoich danych pomiarowych, a za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej, będzie im przysługiwała automatycznie naliczana bonifikata. Pomiary zużycia energii elektrycznej nie będą wymagały obecności inkasenta. W celu przesyłania informacji pomiarowych, dotyczących zarówno energii elektrycznej wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, jak i pobieranej z sieci, liczniki zdalnego odczytu umożliwią komunikację dwukierunkową z dedykowanym systemem. Liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych w terminie do 31 grudnia 2028 roku.

Centralny System Informacji Rynku Energii

Po zmianie ustawy informacje i dane przekazywane do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Dzięki CSIRE czas potrzebny na zmianę sprzedawcy energii i zniesienie barier towarzyszących wchodzeniu na rynek przez nowych sprzedawców ma zostać skrócony. Zarządzanie systemem, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Funkcja OIRE zostanie powierzona Operatorowi Systemu Przesyłowego – Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (PSE S.A.).

Inne zmiany w ustawie

Oprócz zmian dotyczących Rynku Energii, w nowelizacji zostały przewidziane również inne zmiany. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wymienia:

  • kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii – rozwój energetyki rozproszonej i OZE;
  • zwiększenie ochrony konsumentów na rynku energii i paliw gazowych poprzez wprowadzenie zakazu zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej tzw. door to door;
  • ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych, m.in. stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych oraz wprowadzenie rozwiązań w zakresie rozliczeń za energię elektryczną zwróconą do sieci trakcyjnej w następnie hamowania pojazdów trakcyjnych;
  • sprawniejsza kontrola i nadzór nad rynkiem energii, paliw gazowych i paliwami ciekłymi;
  • uporządkowanie przepisów w zakresie koncesjonowania czy obowiązek posiadania instrukcji operatora systemu magazynowania przy świadczeniu usług magazynowania na rynku gazu;
  • przyznanie Prezesowi URE kompetencji do uznawania kwalifikacji ww. osób nabytych w państwach członkowski UE, EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Świadectwa będą tracić ważność w terminie 5 lat od dnia ich wydania, co zapewni odpowiednie bezpieczeństwo kwalifikacji ww. osób.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów

Redakcja GLOBEnergia