Raport – efektywność energetyczna

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

efe

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania ewaluacyjnego „Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych”.

Opracowanie zostało przeprowadzone przez PwC Polska Sp. z o. o. na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, które miało za zadanie ocenić, w jakim stopniu udało się zrealizować cel efektywności energetycznej w ramach polityki spójności w Polsce w obecnym okresie programowania 2007–2013, w kontekście możliwości zintegrowania podejmowanych działań i szerszego wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych oraz określenie rekomendacji na perspektywę finansową 2014–2020.

W ramach badania została przeprowadzona pełna analiza niedoskonałości rynku łącznie z analizą potrzeb, analizą suboptymalnego poziomu inwestycji oraz analizą efektu wypychania z rynku sektora prywatnego w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
Raport w wersji PDF można pobrać TUTAJ   
Źródło: NFOŚiGW