Sektor produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii nie jest monitorowany w Polsce w sposób systematyczny i kompletny, nie ma go w krajowych statystykach.

 

Trudno jest zbadać wprost i powiązać wpływ polityki państwa i regulacji krajowych oraz sytuacji na rynkach międzynarodowych na kondycje firm przemysłowych branży OZE. Instytut Energetyki Odnawialnej dokonał aktualizacji bazy danych firm produkujących w Polsce maszyny, urządzenia i komponenty na rynek OZE, przeprowadził analizę i ocenę możliwości rozwoju branży do 2020 i do 2030 roku.

Według statystyk prowadzonych przez IEO, do końca roku 2014 energetyka odnawialna w Polsce w sumie stworzyła ponad 33,8 tys. miejsc pracy, przy czym w latach 2012-2014 odnotowano ubytek ok. 600-700 miejsc pracy. W 2014 roku w całej UE w sektorze OZE pracowało ponad 1,1 mln osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Oznacza to, że Polska z 3% udziałem zatrudnienia w branży OZE nie wykorzystuje w pełni potencjału tworzenia miejsc pracy w tym obszarze. Najważniejszym, a z perspektywy możliwości eksportowych wręcz nieograniczonym, źródłem zwiększania zatrudnienia w energetyce odnawialnej jest krajowa produkcja urządzeń.

Przemysł energetyki odnawialnej stoi przed olbrzymią szansą i wyzwaniem. W celu wypełnienia zobowiązania Polski wobec UE: minimum 15% udziału energii z OZE w krajowym bilansie energetycznym, w latach 2016-2020 należy zrealizować inwestycje w nowe źródła OZE o łącznej mocy ponad 14,7 GW, w tym 5,5 GW w źródłach elektrycznych i 9,2 GW w źródłach cieplnych. W stosunku do roku 2015 moce i zdolności produkcyjne powinny wzrosnąć o 85% dla energii elektrycznej (tempo wzrostu 17% na rok) i o 77% dla ciepła (tempo wzrostu 15% na rok) do roku 2020.

Szans na zwiększenie konkurencyjności oraz dalszy rozwój krajowego przemysłu produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce należy szukać przede wszystkim w instrumentach polityki energetycznej i polityki przemysłowej. Problem przekracza ramy polityki resortowej.

Jednakże należy zauważyć, że obecna polityka energetyczna sama w sobie jest źródłem największych barier dla rozwoju innowacyjnej gospodarki i zielonej energetyki. Dla rozwoju sektora OZE w Polsce, a w szczególności najbardziej obiecującego segmentu prosumenckiego w gospodarstwach domowych i w biznesie, niezbędny jest uczciwy ekonomicznie i sprawiedliwy społecznie oraz przewidywalny i stabilny system wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wyniki raportu powinny być brane pod uwagę w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE oraz nad polityką energetyczną do 2050 r. i polityką innowacji.

Treść całego raportu dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej IEO.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej