Zakres robót obejmował opracowanie obszernych analiz sytuacyjno-technicznych, dokumentacji projektowych i materiałów wymaganych do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokumentacja miała być wykonana dla około 600 budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnobrzeg w województwie podkarpackim, które należało odwiedzić i zinwentaryzować podczas wizji lokalnych, aby móc wykonać dokumentację, której dotyczył przetarg.

Z informacji z otwarcia kopert wynika, że najtańszą ofertę zaoferowała firma GOLDSUN Radosław Szewczuk z Zamościa – 42 500 zł netto (52 275 zł brutto), co daje w przeliczeniu na jeden obiekt ok. 71 zł netto. Pozostałe dwie oferty opiewały na 89 990 zł netto – złożona przez firmę SOLARPOL z Sułkowic i na 95 400 zł – firmy SEMPER POWER.

Gmina na sfinansowanie zamówienia postanowiła przeznaczyć kwotę 90 000 zł brutto. W kryteriach oceny ofert największą rolę odgrywa cena, której nadano wagę 0,6, pozostałe dwie składowe, które są tak samo ważne, to doświadczenie i termin realizacji. Wszystkie firmy zaproponowały podobny termin realizacji zamówienia – początek stycznia 2017 r., również ich doświadczenie mogłoby być porównywalne.

Gmina zobowiązana ustawą o zamówieniach publicznych musi dążyć do wyboru najkorzystniejszej oferty. Niestety w polskich realiach ciągle jest to najczęściej wybór oferty najtańszej, gdyż kryteria poza cenowe są konstruowane w taki sposób, że większość oferentów uzyskuje w nich maksymalną ocenę punktową. W opisanym przypadku poprawne wykonanie audytów obiektów, a następnie dokumentacji projektowej i kosztorysów w cenie 71 zł/obiekt znacząco odbiega od realnych rynkowych kosztów tego typu usług. Z tego względu takie postępowania oraz rezultaty prac powinny być poddane szczególnie wnikliwej ocenie w zakresie poprawności oraz jakości – komentuje Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Szczegółowy zakres robót obejmował:

  1. Opracowanie analiz sytuacyjno-technicznych w celu zweryfikowania możliwości technicznego wykonania i efektywnego wykorzystania zainstalowanej mikroinstalacji dla około 600 budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnobrzeg,
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na podstawie w/w analizy sytuacyjno-technicznej,
  3. Analizy sytuacyjno-technicznej sporządzonej na podstawie wykonanych wizji lokalnych w każdym z ujętych w deklaracji wstępnej budynków mieszkalnych oraz sporządzonej dokumentacji fotograficznej,
  4. Dokumentacji projektowej na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej, która powinna zostać opracowana w oparciu o ustalenia wizji lokalnej przeprowadzonej w każdym budynku mieszkalnym,
  5. Przygotowanie materiałów wymaganych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej na terenie miasta Tarnobrzega, osobno dla każdej mikroinstalacji.

Opracowanie na podstawie: Ogłoszenie o zamówieniu i Informacja z otwarcia kopert z BIP

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia