Wykorzystanie znaczącego potencjału energii geotermalnej w Polsce staje się w ostatnim czasie coraz to ważniejszym tematem podejmowanym przez różne kręgi społeczne.

Świadczy o tym rosnąca liczba przedsięwzięć związanych z geotermią. Obecnie w Polsce działa sześć zakładów geotermalnych produkujących energię cieplną (ryc. 1.): w Bańskiej-Niżnej koło Zakopanego (od 1993 r.), Pyrzycach (od 1996 r.), Mszczonowie (od 1999 r.), Uniejowie (od 2001 r.; ryc. 2.), Słomnikach (od 2002 r.) oraz w Stargardzie Szczecińskim (od 2004 r.).

 

zobacz także

Energia geotermalna – wykorzystanie na świecie i w Europie

Energia geotermalna w produkcji prądu elektrycznego

geotermia polskaPolska jest krajem o jednych z większych w Europie możliwości i perspektyw gospodarczego wykorzystania wód geotermalnych, ze względu na wielkość potencjału energii geotermalnej, dostępność i sprzyjające warunki występowania złóż tego surowca. Pomimo istnienia tychże korzystnych warunków hydrogeologicznych na przeważającym obszarze Polski, potencjał energii geotermalnej jest nadal zagospodarowany w nikłym, niewystarczającym stopniu. Według danych statystycznych z 2002 roku, udział wykorzystania energii geotermalnej we wszystkich odnawialnych źródłach energii w Polsce wyniósł zaledwie 0,2 %, przy czym udział potencjału energii geotermalnej w całkowitym potencjale technicznym odnawialnych źródeł energii szacowany jest na 12,6%.

W celu osiągnięcia w przyszłości odpowiedniego, zadowalającego poziomu rozwoju w tej dziedzinie gospodarki, powinnyśmy zadbać o zmianę sposobu myślenia społeczeństwa na temat konieczności zastąpienia konwencjonalnych źródeł przez odnawialne źródła energii.

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2007

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest porównanie wybranych zagadnień formalnoprawnych dotyczących realizacji projektu geotermalnego w Polsce oraz w Niemczech, na przykładzie Landu Brandenburgia. Celem zaś, jest zwrócenie uwagi czytelników na konieczność współpracy międzynarodowej oraz dokonywania wzajemnej wymiany informacji i osiągnięć w zakresie rozwoju i funkcjonowania projektów geotermalnych. Wiadomości takie pozwalają wykorzystać cenne doświadczenia dłużej istniejących na rynku przedsiębiorstw geotermalnych oraz uniknąć błędów podczas realizacji nowych projektów.

Projekt I-GET realizowany jest w Landzie Brandenburgia, na obszarze jednostki strukturalnej Groß Schönebeck (ryc. 5.), na północny-wschód od Berlina. Polega on m.in. na przeprowadzaniu eksperymentów sejsmicznych w celu zbadania możliwości szerszego wykorzystania potencjału energii geotermalnej (m.in. także do produkcji energii elektrycznej w basenie Groß Schönebeck) w Europie, na obszarach o podobnych warunkach środowiskowych (złoża wód geotermalnych znajdujące się w skałach osadowych, w basenach sedymentacyjnych).

Dostępność energii geotermalnej oraz warunki hydrogeologiczne na obszarach Polski Środkowej i północno-wschodnich Niemiec (m.in. w Brandenburgii) są zbliżone, porównywalne. W Niemczech nie tylko badania potencjału zasobów geotermalnych, jak i samo gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych miało miejsce wcześniej niż w Polsce, z tego też względu Niemcy posiadają większe, bogatsze osiągnięcia i doświadczenia w tej dziedzinie. W roku 2005 działało w Niemczech ponad 30 zakładów wykorzystujących energię geotermalną z głębokich poziomów wodonośnych.

Projektowanie i realizacja inwestycji w zakresie eksploatacji złóż wód geotermalnych wymaga określonej procedury uregulowanej odpowiednimi przepisami prawnymi. W świetle współpracy międzynarodowej zasadne jest więc zapoznanie się ze stroną formalnoprawną działalności geotermalnej, zarówno w Polsce jak i w Niemczech (np. w landzie Brandenburgia).Międzynarodowa współpraca, uwzględnianie i korzystanie z doświadczeń niemieckich nie tylko podczas projektowania nowych, lecz także w fazie funkcjonowania już istniejących przedsięwzięć geotermalnych w Polsce, pozwoli na wzrost liczby inwestycji w oparciu o wody geotermalne, zwiększenie efektywności działań w branży geotermalnej w Polsce, co z kolei przyczyni się do wzrostu znaczenia wykorzystania energii geotermalnej jako odnawialnego źródła energii.

Porównanie wybranych aspektów postępowania prawnego w zakresie przepisów geologiczno-górniczych dla geotermii w Landzie Brandenburgia i w Polsce

Regulacje prawne

W Polsce – postępowanie prawne dla realizacji działalności geotermalnej oparte jest o przepisy ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), z ostatnimi poprawkami w 2006 r.

W Brandenburgii – postępowanie prawne dla realizacji działalności geotermalnej uregulowane jest przepisami Ustawy Górniczej właściwej dla Landu Brandenburgia z 1980 roku (BundesBergGesetz Brandenburg 1980), ostatnio zmienionej przez artykuł 37 z dnia 21 czerwca 2005 (BGBI. I S. 1818)

Przestrzenny obszar obowiązywania przepisów prawa geologiczno-górniczego (…)

Definicja pojęć „wody geotermalne“ i „ciepło Ziemi“

W polskiej i brandenburskiej ustawie surowce naturalne podzielone są według różnych kryteriów.

W Polsce – wody termalne o temperaturze powyżej 20oC zaliczane są do surowców podstawowych. Złoża tego surowca i jego wykorzystanie podlegają ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze. Wody o temperaturze poniżej 20oC należą do powszechnie występujących surowców naturalnych, a ich gospodarcze wykorzystanie podlega przepisom prawa wodnego.

W Brandenburgii – zgodnie z § 3 Rozdz. 2 Ust. 2 Ustawy Górniczej Landu Brandenburgia (BBergG), ciepło Ziemi należy do surowców naturalnych, które nie podlegają prawu własności danego gruntu.

Dokumenty uprawniające do realizacji projektu geotermalnego (…)

Organy uprawnione do wydawania koncesji, zezwoleń na działalność geotermalną (…)

Opłaty za gospodarcze wykorzystywanie wód geotermalnych (…)

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2007