20 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Klimatu przekazało do uzgodnień międzyresortowych i społecznych projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego. Jakie zmiany ma wprowadzić rozporządzenie?

Kluczowymi zagadnieniami uwzględnionymi w projekcie rozporządzenia są zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej oraz przepisy dotyczące przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, nowe rozporządzenie pozwoli na wykonanie obowiązków względem Komisji Europejskiej oraz prawa UE, według których zasady funkcjonowania rynku bilansującego powinny być zgodne i skuteczne. Dodatkowo, konieczne jest rozszerzenie mechanizmów rynkowych na kolejne podmioty działające w sektorze energii elektrycznej, w szczególności na odbiorców i mniejszych wytwórców wykorzystujących OZE. Możliwości udziału w świadczeniu usług na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego mają zostać zwiększone.

Reforma

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opracowały kompleksową reformę polskiego rynku bilansującego, która obejmuje m.in. efektywne kosztowo i oparte na zasadach rynkowych zakupy mocy bilansującej. Jak czytamy w OSR, w zakresie zmian zasad funkcjonowania rynku bilansującego, projekt przede wszystkim:

  • otwiera możliwość aktywnego uczestnictwa dla kolejnych użytkowników systemu elektroenergetycznego – projekt zrównuje tu status wytwórców, odbiorców końcowych i posiadaczy magazynów energii elektrycznej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup podmiotów;
  • ustanawia nowe zasady w zakresie wyznaczania, obliczania i aktualizowania niektórych, kluczowych cen – ceny wymuszonej dostawy i ceny wymuszonego odbioru, a także ceny uruchomienia.
  • rozszerza możliwości tworzenia jednostek grafikowych aktywnych dla różnych technologii;
    dostosowuje rozwiązania rynku bilansującego do wymogów specyficznych dla jednostek innych niż jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (duzi wytwórcy systemowi);
  • wprowadza zmiany w zakresie zarządzania ograniczeniami.

E-taryfa dla samochodów elektrycznych

Dzięki rozporządzeniu zostanie zlikwidowana jedna z barier rozwoju elektromobilności w Polsce. W rozporządzeniu została uwzględniona grupa taryfowa dedykowana wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania. Jak podaje ORPA, konstrukcja nowej taryfy zostanie oparta na przeniesieniu ciężaru finansowego ze składnika stałego na składnik zmienny, powiązany z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. Zniesiona zostanie opłata dystrybucyjna stała, zależna od mocy stacji, natomiast wprowadzone zostaną trzykrotnie wyższe opłaty zmienne dystrybucyjne, zależne od ilości zużytej energii przez stację. W taryfie nie będzie uwzględniona opłata stała za moc zamówioną.

Kiedy reforma ma zostać wprowadzona?

Aktualnie rozporządzenie znajduje się w fazie konsultacji i opiniowania. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, plan wdrażania przewiduje reformę rynku bilansującego podzieloną na dwa etapy – pierwszy od 1 stycznia 2021 r. oraz drugi od 1 stycznia 2022 r.

Potrzeba wprowadzenia zmian

Według Ministerstwa Klimatu, potrzeba nowelizacji wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów ustawy – Prawo energetyczne, a w zakresie wymogów technicznych wobec przyłączanych urządzeń oraz w zakresie połączeń pomiędzy systemami elektroenergetycznymi różnych krajów – do rozporządzenia rynkowego. Istotnym czynnikiem jest również dostosowanie zasad do prawa europejskiego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu, legislacja.rcl.gov.pl, orpa.pl

Redakcja GLOBEnergia