Regulamin aukcji określa przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji oraz warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej.

Aukcje przeprowadzane będą w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która niestety wciąż nie jest dostępna. Ogłoszenie o aukcji zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia i zawiera informację o typie oraz parametrach danej aukcji. W aukcji może wziąć udział Wytwórca, którego instalacja OZE spełnia parametry danej aukcji. W aukcji Wytwórca może wystartować z więcej niż jedną ofertą, jeśli dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy.

Aukcje organizuje się minimum raz w roku, odrębnie dla Wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE określonego:

  • Typu,
  • Przedziału mocy,
  • Koszyka technologicznego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki aukcje zgodnie z kolejnością określoną w przepisach wydanych na podstawie odpowiednich zapisów ustawy OZE. Sesja aukcji nie może trwać krócej niż 8 godzin, a godziny rozpoczęcia i zamknięcia Sesji aukcji nie mogą przypadać na dni ustawowo wolne od pracy.

Z całą treścią regulaminu można zapoznać się tutaj.

Ministerstwo Energii opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. oraz w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż tej energii w 2017 r. Oba projekty trafiły do zaledwie tygodniowych konsultacji publicznych, które zakończyły się dzisiaj – 28 listopada 2016 r. Jako pierwsze głos w sprawie zabrało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Opracowano na podstawie: Urząd Regulacji Energetyki