Rejestr magazynów energii elektrycznej – w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, kluczowe dla sektora magazynów energii. Nowe regulacje dotyczą zapowiadanego rejestru magazynów energii elektrycznej. W Polsce zostanie stworzona baza urządzeń instalowanych celem gromadzenia energii, która będzie prowadzona przez operatorów systemu elektroenergetycznego.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Magazyny energii elektrycznej dotychczas nie podlegały obowiązkowi wpisu do rejestru. Magazyny energii elektrycznej w aktualnie obowiązującym stanie prawnym traktowane są jako jednostki wytwórcze energii elektrycznej i podlegają ogólnym regułom przewidzianym dla tych jednostek. Systemowe uregulowanie obszaru magazynów energii elektrycznej nastąpiło w nowelizacji ustawy Prawo energetycznego i innych ustaw z dnia 20 maja 2021 roku.

- Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwalnia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, uwzględnia magazynowanie energii w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej. Zwalnia również z opłat: przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Nowe regulacje wymagają, aby magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW podlegały wpisowi do rejestru magazynów energii elektrycznej. Na bazie nowelizacji minister klimatu i środowiska był obowiązany do wydania stosownego rozporządzenia, doprecyzowującego funkcjonowanie bazy magazynów energii.

- Jest to ważny element rozwoju systemu elektroenergetycznego, opartego o zrównoważony rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Rejestr magazynów energii elektrycznej będzie publiczny i prowadzony przez operatorów systemu elektroenergetycznego, na obszarze których jest położony magazyn - komentuje Moskwa.

Rejestr magazynów energii elektrycznej będzie prowadzony w postaci elektronicznej przez operatorów systemów elektroenergetycznych. Rozporządzenie zawiera wzór rejestru magazynów energii elektrycznej, format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii elektrycznej oraz zasady jej aktualizacji. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, celem rozporządzenia jest ujednolicenie formy przekazywania informacji dotyczących magazynów energii elektrycznej oraz możliwość agregowania informacji zawartej w rejestrach magazynów energii. Określenie niniejszych wzorów i formatu pozwoli na stworzeniu ogólnej bazy danych dot. magazynów energii elektrycznej bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów zarówno ze strony użytkowników systemu jak i budżetu Państwa.

W rejestrze znajdą się podstawowe informacje o naszych urządzeniach

Wzór rejestru magazynów energii elektrycznej prowadzonego przez operatora systemu elektroenergetycznego będzie zawierał m.in. takie informacje jak te dotyczące posiadacza magazynu energii elektrycznej, miejsca i rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz daty jej rozpoczęcia, informacji technicznych na temat magazynu energii elektrycznej, oraz informacji o wpisie. Autorzy przepisów wskazują, że informację wzorowano na innych powszechnie stosowanych wnioskach z uwzględnieniem specyfiki magazynów energii elektrycznej. Osobno sporządzono wzór informacji dla osoby fizycznej i osobno dla osoby prawnej, gdyż wzory te ze względu na specyfikę różnią się od siebie pewnymi elementami jak numer NIP czy informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

Przejrzystość na rynku energii

W przekonaniu autorów nowych regulacji, uruchomienie rejestru magazynów energii elektrycznej przyczyni się do zapewnienia przejrzystości na rynku energii elektrycznej. Będzie ono gwarantowało dla zgłaszających się mikro- małych i średnich przedsiębiorców szybką i bezkosztową możliwość wykonania ustawowego obowiązku zgłoszenia pewnych informacji do bazy prowadzonej przez operatorów, do którego tak byliby zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów, np. w trakcie przyłączenia do sieci, zaś dla innych użytkowników systemu – dostęp do bazy danych pozwalający na podjęcie odpowiednich działań na rynku energii elektrycznej.

Zobacz również