W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu ubiegłego roku przez Prezesa URE nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych będą wyższe. Ogólnie, szacowana podwyżka cen energii kształtuje się na poziomie 12%. W związku z podwyżkami cen, odbiorcy końcowi w gospodarstwach domowych mogą liczyć na rekompensatę, której wysokość będzie uzależniona od dwóch czynników: poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz od uzyskanego dochodu w 2019r.

O jakich kwotach mowa?

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, rekompensata, którą będą mogli otrzymać odbiorcy końcowi w gospodarstwach domowych, wyniesie od około 34 do 306 zł i będzie uzależniona od jej zużycia w 2020 roku.

Gospodarstwo domowe, które zużyje od 63 kWh do 500 kWh energii elektrycznej, otrzyma 34,08 zł; od 500 kWh do 1200 kWh energii – 82,80 zł; powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii – 190,86 zł; powyżej 2800 kWh306,75 zł. Gospodarstwa domowe, które zużyją w ciągu roku mniej niż 63 kWh nie otrzymają rekompensaty.

Rekompensaty nie będą także przysługiwały tym odbiorcom końcowym, które mają długoterminowe bądź kompleksowe umowy sprzedaży prądu na cały 2020 rok, więc cena energii w całym 2020 roku dla nich nie wzrosła w porównaniu z ceną z 31 grudnia 2019 roku.

Z uwagi na skomplikowanie wyliczeń i procedur, wycofano się z pomysłu, w którym gospodarstwo domowe na podstawie wszystkich faktur miało samodzielnie wyliczać kwotę rekompensaty.

Próg podatkowy

Z rekompensaty będą mogli skorzystać tylko ci, którzy nie przekroczą pierwszego progu podatkowego, czyli nie zarobią w ciągu roku więcej niż 85 528 zł.

Deklaracja

Aby uzyskać rekompensatę trzeba będzie złożyć deklarację, że odbiorca nie przekroczył pierwszego progu podatkowego, zużył więcej niż 63 kWh ciągu roku oraz że nie wykorzystuje energii na cele wykonywanej działalności gospodarczej. Po jej złożeniu, przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych zdecydują jakiej wysokości rekompensatę otrzyma odbiorca. Deklaracje będzie można składać od wejścia w życie ustawy, do 31 grudnia 2020 roku w kilku formach: w punktach obsługi firm, pocztą, pocztą elektroniczną (z podpisem elektronicznym lub zaufanym) lub za pomocą systemu teleinformatycznego.

Przedsiębiorstwa obrotu i OSD dwukrotnie poinformują gospodarstwa domowe o konieczności złożenia deklaracji. W razie zmiany sprzedawcy prądu w 2020 roku, konieczne będzie złożenie deklaracji również nowemu sprzedawcy.

Koszt wprowadzenia rekompensat

Na realizację celu ustawy przeznaczony zostanie dochód ze sprzedaży 25 000 000 uprawnień do emisji, które stanowią część krpjowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego EU ETS rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2021 r. Resort szacuje, że maksymalne koszty programu rekompensat wyniosą 2 mld 431 mln 8 tys. zł, a otrzyma je w sumie 15,1 miliona gospodarstw domowych.

Poza kosztami wynikającymi z wypłaconych rekompensat, mechanizm wygeneruje koszty obsługi na poziomie ok 2,5 miliona złotych.

Komu nie przysługują rekompensaty? – podsumowanie

  • gospodarstwom domowym, które przekroczyły I próg podatkowy
  • gospodarstwom domowym, które mają długoterminową lub kompleksową umowę na cały 2020 rok, a cena energii dla nich nie wzrosła
  • gospodarstwom domowym, które nie zużyły w ciągu roku więcej niż 62 kWh
  • gospodarstwom domowym, które wykorzystują energię na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej

Źródło: PAP

 

Redakcja GLOBEnergia