Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w związku z obowiązkiem przekazywania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) szczegółowych danych na temat kontraktów zawieranych na hurtowych rynkach energii, wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) nałożonym na uczestników hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszego kontraktu podlegającego zgłoszeniu jest zobowiązany do zarejestrowania się w rejestrze uczestników rynku utworzonym przez krajowy organ regulacyjny.
 
 
17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła akty wykonawcze do REMIT, tj. rozporządzenie Komisji nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.  Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r. i weszło w życie z dniem 7 stycznia 2015 r. Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:363:TOC.
 
Z przepisów REMIT wynika, że krajowe rejestry uczestników rynku muszą zostać utworzone nie później niż trzy miesiące od daty przyjęcia rozporządzenia wykonawczego. W związku z powyższym krajowe rejestry uczestników rynku powinny zostać utworzone nie później niż do 17 marca 2015 r. Natomiast obowiązek zgłaszania przez uczestników rynku do ACER kontraktów powstaje z dniem 7 października 2015 r. – dla kontraktów standardowych (tj. dziewięć miesięcy od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych) oraz z dniem 7 kwietnia 2016 r. – dla pozostałych kontraktów (tj. piętnaście miesięcy od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych).
 
Zakres informacji wymaganych w rejestracji zawarto w dokumencie po adresem:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Directors%20decision/ACER%20Decision%2001-2012.pdf.
 
Komunikat URE o dacie i elektronicznym sposobie dokonywania rejestracji zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
 
REMIT wprowadza uwzględniające specyfikę sektora ramy monitorowania hurtowych rynków energii, mające na celu wykrywanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii (m.in. poprzez zakaz wykorzystywania informacji poufnych do manipulowania rynkiem i zapobieganie spekulacji na giełdach). Na mocy rozporządzenia REMIT hurtowy handel energią będzie kontrolowany na poziomie UE w celu wykrycia nadużyć.
Źródło: URE